Skip links

Otomotiv Boyacısı Seviye 3

Otomotiv Boyacısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı (Seviye 3)

  Bu yeterlilik Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

   —-

  Zorunlu Birimler

  11UY0005-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  11UY0005-3/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri

  11UY0005-3/A3: Boyama İşlemleri

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

  BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler

  BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

  BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

  BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

  BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar

  BG.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için çalışma noktalarının kapsamını açıklar.

  BG.2 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre yapılacak düzeni tarif eder

  BG.3 Kullanılacak malzemeleri, yapılacak çalışma ile ilgili işlem formunu hazırlama yöntemlerini sıralar.

  BG.4 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar.

  BG.5 Makine ve donanımların kullanım talimatlarını açıklar.

  BG.6 İş donanımlarının kullanım amaçlarını açıklar.

  BG.7 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar.

  BG.8 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadığını açıklar.

  BG.9 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını açıklar.

  BG.10 Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi yapar.

  BG.11 Çalışma sırasında amirine bildirmesi gereken olumsuz durumları sıralar.

  BG.12 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları tarif eder.

  BY.1 Çalışma ortamının yapacağı iş için uygunluğunu kontrol eder.

  BY.2 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar

  BY.3 İş donanımlarını kullanım amaçlarına uygun olarak hazırlar.

  BY.4 Çalışma makine ve donanımını kullanım talimatına uygun şekilde hazırlar.

  BY.5 İşlemlerde kullanılacak gerekli koruyucu örtü ve malzemeleri hazırlar.

  *BY.6 Boyama kabini (tüneli) aydınlatma gereçlerini hazırlar.

  *BY.7 Boyama kabinindeki (tüneli) havalandırma ve ısıtma donanımlarını kontrol eder.

  *BY.8 Boyama kabinini (tünelini) temizler.

  BY.9 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde temizleyerek kaldırır.

  BY.10 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

  *BY.11 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadıklarını kontrol eder.

  *BY.12 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını kontrol eder.

  BY.12 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder.

  BY.13 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili sorumlu kişilere haber verir.

  BY.14 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere yetkisi dahilinde gerekli bakım aşamalarını uygular.

  BY.15 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

  BY.16 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzlukları kayıt altına alır.

  *BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  BG.1 Boyanacak yüzeyin uygunluk kriterlerini listeler

  BG.2 Boya kalite gerekliliklerini teknik dokümanlara göre açıklar.

  BG.3 Zemin kusuru giderme tekniklerini tanımlar.

  BG.4 Yüzey hazırlamada kullanılan kimyasalları ve özelliklerini açıklar.

  BG.5 Donanımların kullanım amaçlarını tanımlar.

  BG.6 Boyanmaması gereken alanları listeler

  BG.7 Teknik dokümanlara göre, kullanılacak malzemeleri listeler.

  BG.8 Boya malzemelerini seçer.

  BG.9 Boya katkı malzemelerini seçer

  BG.10 Boya hazırlama talimatlarını açıklar.

  BG.11 Boya donanımlarının çalışma parametrelerini listeler.

  BG.12 Pas önleyici uygulama alanlarını açıklar.

  BG.13 Pas önleyici malzemeleri ve kimyasal özelliklerini listeler.

  BG.14 Astar boya hazırlama yöntemlerini açıklar.

  BG.15 Çalışma donamlarının özel çalışma koşullarını listeler.

  BG.16 Kuruma sürelerini tanımlar.

  BG.17 Pasta uygulaması gerektiren durumları sıralar.

  BG.18 Cila uygulama tekniklerini tarif eder.

  BY.1 Boyanacak yüzeyin boyaya uygunluğunu göz ve el ile kontrol eder.

  BY.2 Yüzeyin uygunsuzluğu durumunda gerekli düzeltme işlemlerinin yaptırır.

  BY.3 Boyanması gereken yüzeylerin boya kalite gerekliliklerini teknik dokümanlarda belirlenen öngörüler doğrultusunda tespit eder.

  BY.4 Boyanacak yüzeylerin mekanik olarak hazırlanmasında zemin kusurlarını giderir.

  BY.5 Çalışma makina ve donanımını kullanım talimatlarına uygun ve güvenli bir şekilde kullanır.

  BY.6 Yüzeyi kimyasal bakımdan hazırlamada gerekli malzemeleri uygun şekilde kullanır.

  BY.7 Boyanmaması gereken alanları belirler.

  *BY.8 Özel talimatlar çerçevesinde belirlenmiş alanları örterek korur.

  *BY.9 Koruyucu ve örtücü malzemelerin kullanımını, korunması gereken yüzeylerin ve bölgelerin yerleşimine göre sağlar.

  BY.10 Teknik dokümanlardaki öngörüler doğrultusunda gerekli malzeme türlerini gerekli miktarda temin eder.

  BY.11 Malzemelerin üreticileri tarafından belirlenmiş kalite ve garanti koşullarının uygun olup olmadığını kontrol eder.

  BY.12 Uygun olmayan malzemeleri ayırarak gerekli işaretlemeleri yaparak belirlenmiş yere depolar.

  *BY.13 Boyama malzemelerinin hazırlanmasını boya hazırlama talimatlarındaki adımlara göre el ile veya makinede yapar.

  *BY.14 Malzemeleri istenilen akışkanlık derecesine ulaşıncaya kadar karıştırıp hazır hale getirir.

  BY.15 Boyama malzemesi için gerekli olan katkı malzemelerini ekleyerek gerektiğinde boya karışımını süzer.

  BY.16 Boyama için kullanılan çalışma donanımını zamanında ve etkin bir şekilde malzeme ile besler.

  BY.17 Boya donanımının çalışma parametrelerinin ayarını, ilgili ayar formları veya kullanım yönergeleri doğrultusunda boyanın özelliklerine göre yapar.

  BY.18 Pas önleyici astar uygulama alanlarını, teknik dokümanlardaki öngörüler çerçevesinde belirler.

  *BY.19 Pas önleyici malzemeyi, bunların kimyasal özellikleri çerçevesinde ve üretici talimatlarına göre uygular.

  *BY.20 Astar boya karışımını uygulamaya hazır hale getirir.

  BY.21 Boya püskürtme tabancasını hava basıncı ve püskürtme huzmesi açısından ayarlar.

  BY.22 Her kat sonrası talimatlar doğrultusunda bekleyerek astar katlarını düzenli uygular.

  BY.23 Astar katlarını ara kalite denetimleri yaparak öngörüler çerçevesinde uygular.

  BY.24 Hazırlanmış boya malzemesini boyanacak yüzeye, kuruma süreleri çerçevesinde görüntü kusurları oluşmayacak şekilde kat kat uygular.

  BY.25 İş talimatlarında yer alan adımlar doğrultusunda, tavsiye edilen kaliteye ulaşıncaya kadar boya katları uygular.

  *BY.26 Hazırlanmış son kat boya malzemesini boyanacak yüzeye, kuruma süreleri çerçevesinde görüntü kusurları oluşmayacak şekilde kat kat uygular.

  BY.27 Boyanan yüzeyi özel malzemelerle yıkar.

  BY.28 Pasta uygulama makinasını kullanarak araç yüzeyine pasta uygular.

  BY.29 Pastalama işleminin ardından makina veya elle cilalama işlemini yapar.

  BY.30 Ek yerlerinin ve boya yamalarının elle ve gözle kontrolünü yaparak boya rötuşlarını yapar.

  BY.31 Boyanmış yüzeylere boya koruyucu malzemeleri uygular.

  *BY.32 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.33 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.34 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTOMOTİV BOYACISI SEVİYE 3

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.