Skip links

Motosikletli Kurye Belgesi Seviye 3

Motosikletli Kurye Belgesi Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  19UY0390-3 Motosikletli Kurye (Seviye 3)

  Bu yeterlilik Motosikletli Kurye (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olunması gereklidir.

  Zorunlu Birimler

  19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite

  19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Motosikletli Kurye (Seviye 3), Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Yeterlilik Birimi

  BG.1 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, uyulması gereken kuralları açıklar.

  BG.2 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken KKD’leri açıklar.

  BG.3 Sağlığına ve güvenliğine tehlike oluşturabilecek hava koşullarına göre alınması gereken kişisel önlemleri açıklar.

  BG.4 Kendisini ve çevresini etkileyebilecek tehlike, risk ve ramak kala olayları (yola düşen yabancı cisim, şiddetli rüzgar çıkması gibi) açıklar.

  BG.5 Trafikte motosikletten kaynaklı olası tehlike ve riskleri sıralar.

  BG.6 Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası tehlike ve riskleri ayırt eder.

  BG.7 Trafikte motosikletten kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.8 Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.9 İş kazası (trafik kazası gibi) durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar.

  BG.10 İşletmenin acil durum eylem planına uygun davranış ve alınacak önlemleri açıklar.

  BG.11 Çalışma ortamında oluşan atıkların geri dönüşüm için gerekli ayırma yöntemini açıklar.

  BG.12 Gürültü ve hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri sıralar.

  BG.13 Çalışma bölgesiyle ilgili yol durumu bilgilerini alabileceği kaynakları açıklar.

  BG.14 Çalışma bölgesiyle ilgili meteorolojik bilgileri alabileceği kaynakları açıklar.

  BG.15 İş planı hazırlamak için gerekli olan öğeleri (yol durumu, meteorolojik durum, kalite gerekleri, performans gibi) sıralar.

  BG.16 İş süreçleri ile ilgili raporları (trafik kazası ve benzeri) teknik formatlarına göre tanımlar.

  BG.17 Meslekle ilgili ramak kala olayları tanımlar.

  BG.18 İş yeri kalite ile ilgili talimat ve planların içeriğini açıklar.

  BG.19 Sistem, donanım, alet ve araçların kalite talimatına göre kullanım yöntemini açıklar.

  BG.1 İş süreçlerinde bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi ve benzeri) tanımlar.

  BG.2 Motosiklet lastik kullanım şartlarını listeler.

  BG.3 Motosikletli kurye ile taşınabilecek gönderi türlerini ilgili mevzuata göre ayırt eder.

  BG.4 Motosikleti trafik kurallarına göre park etme yöntemini açıklar.

  BG.5 Taşıma sürecinde hasar görmüş gönderi ile ilgili uygulanacak prosedürü açıklar.

  BG.6 Motosiklet temizleme yöntemlerini tanımlar.

  BG.7 Motosiklet temizlik malzemelerini sıralar.

  A2 Gönderi Ulaştırma

  *BY.1 Motosikleti trafik işaret ve kurallara uygun kullanır.

  *BY.2 Çalışma ortamında mevsime göre kişisel koruyucu donanımları talimatlara uygun olarak kullanır.

  *BY.3 Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek risklere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.

  BY.4 Gürültü kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır.

  BY.5 Hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır.

  BY.6 Kullanım dışı kalan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri, tanımlı atık kutularına koyar.

  BY.7 Kullandığı motosikletin günlük bakımını yaparak kullanıma hazır duruma getirir.

  *BY.8 Aracın mekanik ve elektronik aksamlarının çalışırlık kontrollünü yapar.

  BY.9 Kullandığı motosikletin yakıtının yeterli miktarda olup olmadığını kontrol ederek yakıt eksikliğini giderir.

  BY.10 Meslekle ilgili ekipman, araç-gereçlerin (haberleşme cihazı gibi) ilgili talimatlar doğrultusunda çalışırlığını kontrol eder.

  BY.11 Kontrol sonucu tespit ettiği uygunsuzlukları kontrol formuna işler.

  *BY.12 Eksik olan ekipman ve malzemeleri ilgili birimden temin eder.

  BY.13 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, P1 ve/veya P2 belgesi) kontrol eder.

  *BY.14 Aracın lastiklerinin üzerinde patlak, kesik, balon, olup olmadığını kontrol eder.

  BY.15 Sorunlu olan lastiklerdeki sorunun giderilmesini sağlar.

  *BY.16 Lastiğin hava basıncını basınç ölçer aleti ile kontrol ederek, lastiğin basıncını kullanım kitapçığında tanımlanmış değere uygun hale getirir.

  BY.17 Gönderi iş emrini alır.

  BY.18 İş emrini, gönderi türüne, trafik güvenliğini etkileyebilecek hava koşullarına ve uygunluk durumuna göre değerlendirir.

  BY.19 Değerlendirme sonucunu iş emrini veren ilgiliye (olumlu ve olumsuz) geri bildirimde bulunur.

  BY.20 Gönderi teslim alma adresine ulaşım güzergahını belirler.

  BY.21 Trafiğin akışını takip ederek, gönderi teslim alma adresine olan ulaşım güzergahını revize eder.

  *BY.22 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim alma adresine ulaşımı sağlar.

  *BY.23 Kendisine teslim edilen gönderinin, iş emrindeki gönderi olduğunu doğrular.

  BY.24 İş emrindeki gönderiden farklı gönderi olması durumunda iş emrini veren ilgiliyi bilgilendirir.

  *BY.25 Gönderiyi bulunduğu adresten, iş yeri mevzuatına göre “teslim alma tutanağı” düzenleyerek teslim alır.

  BY.26 Gönderiyi muhafaza edecek şekilde motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirir.

  BY.27 Gönderinin teslim alınmasıyla ilgili ilgiliye ve/veya ilgili birime bildirimde bulunur.

  BY.28 Gönderi teslim etme adresine olan ulaşım güzergahını belirler.

  BY.29 Trafiğin akışını ve hava koşullarını takip ederek, gönderi teslim etme adresine olan ulaşım güzergahını revize eder.

  *BY.30 Trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uygun olarak gönderi teslim etme adresine ulaşımı sağlar.

  BY.31 Gönderi teslim adresindeki uygun bir park yerine trafik kurallarına uygun olarak motosikleti park eder.

  *BY.32 Motosiklete sabitlenmiş olan taşıma aparatına yerleştirdiği gönderiyi düzenlediği “teslim tutanağı” ile alıcıya teslim eder.

  BY.33 Gönderinin alıcıya teslim edilmesiyle ilgili işletmeye geri bildirimde bulunur.

  BY.34 Aracın altına bakarak herhangi bir yağ/yakıt sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

  BY.35 Yağ/yakıt sızdırması durumunda ilgiliye bilgi verir.

  *BY.36 Aracın dış yüzeyini plakasının okunurluğunu sağlayacak şekilde uygun temizlik malzemesi ile temizler.

  Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?

  Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  19uy0390-3-rev-00-motosikletli-kurye.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.