Skip links

Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5

Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5)

   Bu yeterlilik Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  Yol testi biriminden sınava girecek adayların kullanacağı araç tipine uygun Sürücü Belgesine sahip olması gerekmektedir

  Zorunlu Birimler

  11UY0020-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  11UY0020-5/A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemler

  Seçmeli Birimler

  11UY0020-5/B1: Yol Testi

  Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

  Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.

   1. Alternatif: A1, A2

  2. Alternatif: A1, A2, B1

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

   5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri açıklar

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri açıklar.

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını açıklar.

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar

  BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler

  BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini açıklar.

  BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını açıklar

  BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

  BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.1 Müşterinin sorun ve şikâyetleri için oluşturulacak formların içeriklerini açıklar

  BG.2 Belirlenen bakım işlemleri için gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri sıralar.

  BG.3 Bakım, onarım yapılacak olan aracın donanım yapısını açıklar.

  BG.4 Bakım, onarım yapılacak olan aracın motoruna ilişkin teknik şemaların içeriğini açıklar.

  BG.5 Araçlarda uygulanacak olan onarım sırasını belirler.

  BG.6 Periyodik bakımda talimatların içeriğini açıklar

  BG.7 Aracı konumlandırırken dikkat edilmesi gereken güvenlilik unsurlarını sıralar.

  BG.8 Kullanılacak alet, araç ve gereçleri sıralar.

  BG.9 Araç Tanılama (diagnos) tekniğinin temel prensiplerini sıralar.

  BG.10 CAN BUS haberleşme hattı özelliklerini ve elemanlarını sıralar

  BG.11 Tanılama (diagnostik) cihazı ile soğutma sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar

  BG.12 Motor işletim sisteminin özelliklerini açıklar.

  BG.13 Araç yönetim elemanlarının özelliklerini açıklar.

  BG.14 Tanılama (diagnostik) cihazı ile ateşleme sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar

  BG.15 Tanılama (diagnostik) cihazı ile yakıt sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar

  BG.16 Tanılama (diagnostik) cihazı ile egzoz sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar

  BG.17 Tanılama (diagnostik) cihazı ile vites kutusu sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

  BG.18 Aktif-pasif güvenlik sistemlerinin elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

  BG.19 Tanılama (diagnostik) cihazı ile Direksiyon sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar

  BG.20 Tanılama (diagnostik) cihazı ile Süspansiyon sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar

  BG.21 Tanılama (diagnostik) cihazı ile Marş sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar

  BG.22 Tanılama (diagnostik) cihazı ile Şarj sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

  BG.23 Tanılama (diagnostik) cihazı ile Aydınlatma ve ikaz sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

  BG.24 Tanılama (diagnostik) cihazı ile Konfor sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

  BG.25 Araç üzerindeki sistemlerde, Tanılama (diagnostik) cihazı ile tespit edilen hataları yorumlama ve silme yöntemlerini sıralar.

  BG.26 Algılayıcı (sensör) elemanların özelliklerini sıralar

  BG.27 Uygulayıcı (actuator) elemanların özelliklerini sıralar

  BG.28 Yağ ve yağ filtresinin özelliklerini açıklar

  BG.29 Bujilerin çeşitlerine göre özelliklerini sıralar

  BG.30 Supap çeşitlerine göre özelliklerini sıralar.

  BG.31 Supap boşluk ayarını nasıl yapılacağını açıklar

  BG.32 Zaman ayar mekanizmasının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar

  BG.33 Zaman ayar mekanizmasının değiştirilmesi ve ayarının nasıl yapılacağını açıklar

  BG.34 Egzoz sistemi elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar

  BG.35 Egzoz dumanının rengine göre arıza sebeplerini açıklar.

  BG.36 Motor üzerindeki kayışların çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

  BG.37 Motorun uygun konumlarından bağlayarak askıya alma işlemlerinin aşamalarını açıklar

  BG.38 Benzinli yakıt sistemi elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

  BG.39 Dizel yakıt sistemi elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar

  BG.40 Soğutma sisteminin elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

  BG.41 Vites kutusunun araçtan sökülmesini gerektiren durumları açıklar.

  BG.42 Diferansiyelin araçtan sökülme yöntemlerini açıklar.

  BG.43 Debriyaj sisteminde meydana gelen arızaları sıralar.

  BG.44 Fren sisteminin çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

  BG.45 Lastik ve jant özelliklerini açıklar

  BG.46 Direksiyon sisteminin özelliklerini açıklar

  BG.47 Direksiyon sisteminin arızalarını açıklar

  BG.48 Direksiyon hidrolik yağ pompasını ve yağ seviyesini nasıl kontrol edeceğini açıklar

  BG.49 Süspansiyon sisteminin özelliklerini açıklar

  BY.1 İş emrini inceler.

  *BY.2 Aracı çalışma ortamına güvenli bir şekilde yerleştirir.

  BY.3 Bakım onarım yapılacak olan aracın ilgili kısımlarına gerekli olan koruyucu örtüleri serer.

  BY.4 Bakım, onarım yapılacak aracın donanım yapısı ve motoruna ilişkin bilgileri inceler

  BY.5 Kullanılacak alet, araç ve gereçleri hazırlar

  BY.6 Tanılama (diagnostik) test cihazını araca bağlayarak araç bilgilerini cihaza tanımlar.

  BY.7 Tanılama (diagnostik) test cihazı ile hata arama işlemi yapar

  BY.8 Soğutma sistemi sensörlerinde meydana gelmiş arızayı tespit ederek arızayı giderir.

  BY.9 Ateşleme sistemi elemanlarının arızalarını tespit ederek onarır.

  BY.10 Yakıt sistemi sensörlerinde meydana gelmiş arızayı tespit ederek arızayı giderir.

  BY.11 Egzoz sistemi elemanlarında meydana gelmiş arızayı tespit ederek arızayı giderir.

  BY.12 Akünün boşta ve yükte ölçümlerini yapar.

  BY.13 Şarj gerilimini ve akımını ölçerek arıza tespiti yapar.

  BY.14 Aydınlatma ve ikaz sistemleri sensörlerinin arıza tespit eder/onarır

  BY.15 Araç üzerindeki uygulayıcıları (actuator) tanılama (diagnostik) test cihazı ile çalıştırarak kontrol ve arıza tespitini yapar.

  BY.16 Tespit edilen geçici hataları siler.

  BY.17 Uygulayıcı(lar)nın (actuator) tanılama (diagnostik) test cihazı ile tanıtma (adaptasyon) işlemini yapar

  BY.18 Tanılama (diagnostik) test cihazı ile tespit ettiği arızaları gidererek sistemden siler.

  BY.19 Motor yağını uygun şekilde boşaltır.

  BY.20 Yağ filtresini uygun aparatla söker

  BY.21 Sızdırmazlık elemanlarını kontrol ederek yağ filtresini takar.

  BY.22 Motora uygun özellik ve miktarda yağ doldurur.

  BY.23 Yağ seviye çubuğundaki referans çizgilere göre motor yağ seviyesini kontrol eder.

  BY.24 Buji(leri)/enjektörleri sökerek değiştirir.

  BY.25 Hava filtrelerini araçtan sökerek değiştirir

  BY.26 Motor üzerindeki yardımcı ekipmanlarına hareket veren kayış(ları) değiştirir.

  BY.27 Yakıt deposunda ve yakıt sevk borularında sızdırmazlık kontrolü yapar.

  BY.28 Yakıt pompasının ve enjektörlerinin fiziki ve sızıntı kontrolünü yapar.

  BY.29 Motor soğutma sıvısı seviye ve yoğunluğunun referans değerlere uygunluğunu kontrol ederek tamamlar.

  BY.30 Soğutma sistemindeki bağlantı boruları, hortumları, bağlantı elemanlarını kontrol eder.

  BY.31 Termostatı değiştirir

  BY.32 Vites kutusu yağ seviyesini kontrol ederek ihtiyaç duyulan işlemi (tamamlama ya da değiştirme) yapar.

  BY.33 Vites kolunun viteslere uygun geçip geçmediğini kontrol eder.

  BY.34 Diferansiyel yağ seviyesini kontrol ederek ihtiyaç duyulan işlemi (tamamlama ya da değiştirme) yapar.

  BY.35 Güç aktarma organlarının bağlantı ve elastik elemanlarının boşluk kontrollerini yapar/sıkar.

  BY.36 Debriyaj kavrama noktasını kontrol eder

  BY.37 Debriyaj setindeki (baskı, balata ve bilya) kontrolünü yapar.

  BY.38 Fren sistemindeki boru, hortum ve bağlantılarının fiziki durumlarını, sızdırma ve kaçaklarını kontrol eder.

  BY.39 Fren disk/kampana ve balatalarını kontrol ederek balataları değiştirir

  BY.40 Fren hidroliğinin seviyesini kontrol ederek uygun hidrolik ile tamamlar.

  BY.41 Fren sisteminin havasını alır.

  BY.42 Araç lastiklerinin diş derinliklerini standart değerlere göre uygunluğunu ölçer.

  BY.43 Direksiyon mili ve mafsalları ile rot bağlantılarını kontrol ederek sıkar

  BY.44 Tekerlek ve süspansiyon sisteminin yay, amortisör, viraj (denge) çubuğu ve salıncaklarını kontrol ederek sıkar.

  BY.45 Amortisör(lerin) fiziki durumunu ve yağ kaçaklarını kontrol eder.

  BY.46 Rot ve rotillerin fiziki durumunu ve boşluklarını kontrol ederek sıkar.

  BY.47 Rot ve rot başlarının fiziki durumunu ve boşluklarını kontrol ederek değiştirir.

  BY.48 Periyodik bakım sonrası göstergedeki ikaz ışıklarını siler

  BY.49 Yaptığı işlerle ilgili formları doldurur

  *BY.50 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

  *BY.51 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.52 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  1) BİLGİLER

  BG.1 Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola nasıl hazırlayacağını açıklar.

  BG.2 Değişen yol, yük ve hız aralıklarında yapılacak olan yol testlerini açıklar.

  BG.3 Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimlerin kaynaklarını açıklar

  BG.4 Frenlenme performansına etki eden unsurları açıklar.

  BG.5 Süspansiyona etki eden unsurları açıklar.

  BG.6 Ön düzene etki eden unsurları açıklar

  BG.7 Arıza tespit amaçlı yol testi aşamalarını sıralar.

  BG.8 Son kontrol amaçlı yol testi aşamalarını sıralar.

  *BY.1 Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola alır

  BY.2 Amaca uygun yol, yük ve hız aralıklarında araca yol testi uygular

  BY.3 Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimleri tespit eder.

  BY.4 Aracın frenlenme performansını test eder

  BY.5 Süspansiyon ve ön düzen parçalarının kontrollerini yapar

  BY.6 Güç aktarma organlarındaki parçaların kontrollerini yapar.

  BY.7 Yol testi sırasında karşılaştığı arıza ve aksaklıkları ilgili formlara işler.

  *BY.8 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK

  GÖRÜNTÜLE

  OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ SEVİYE 5 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.