Skip links

Otomotiv Kaportacısı Seviye 3

Otomotiv Kaportacısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı Seviye 3

  Bu yeterlilik Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  —-

  Zorunlu Birimler

  11UY0006-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  11UY0006-3/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri

  11UY0006-3/A3: Kaporta Onarım İşlemleri

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

  BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

  BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler

  BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

  BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralarBG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar

  BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

  BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için çalışma noktalarının kapsamını açıklar.

  BG.2 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre yapılacak düzeni tarif eder

  BG.3 Kullanılacak malzemeleri, yapılacak çalışma ile ilgili işlem formunu hazırlama yöntemlerini sıralar.

  BG.4 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar

  BG.5 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar.

  BG.6 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını açıklar.

  BG.8 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını açıklar.

  BG.9 Donanımın genel durumunu açıklar.

  BG.10 Çalışma sırasında amirine bildirmesi gereken olumsuz durumları sıralar.

  BG.11 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları tarif eder.

  BG.12 Araçla ilgili belgeleri açıklar.

  BG.13 Kullanılacak ekipmanı sınıflandırır

  BY.1 Çalışma ortamının yapacağı iş için uygunluğunu kontrol eder

  BY.2 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar.

  BY.3 Araçla ilgili gerekli belge/dokümanı tedarik eder

  BY.4 Yapılacak işlemin özelliğine göre kullanılacak aletleri seçer.

  BY.5 Kullanılacak aletlerin çalışma durumunu kontrol eder.

  BY.6 Aletlerin, çalışma öncesi gerekli hazırlıklarını talimatlara göre yapar.

  BY.7 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde kaldırarak temizler

  BY.8 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

  *BY.9 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

  *BY.10 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını talimatlara göre kontrol eder

  BY.11 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder

  BY.12 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere yetkisi dâhilinde gerekli bakım aşamalarını uygular.

  BY.13 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

  *BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

  *BY.16 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  BG.1 Yapılacak işlemelerin sınıflamasını ve sıralamasını açıklar

  BG.2 İşlem süresi hesaplama yöntemini açıklar

  BG.3 Kaporta hasarlarını sınıflandırır.

  BG.4 Tespit edilen hasarın giderilmesi için üretici firma talimatlarına göre yapılması gerekenleri sıralar

  BG.5 Değiştirilecek veya onarılacak parçalar arasındaki farkları açıklar.

  BG.6 Parçalar üzerinde gerçekleştirilen onarım işlemlerini listeler

  BG.7 Parçalar üzerinde alınacak koruma önlemlerini sıralar

  BG.8 Muayene ve ölçüm işlem sonuçlarını açıklar.

  BG.9 Kaporta onarımında kullanılan ekipmanı listeler.

  BG.10 Boyalı yüzeyleri koruma önlemlerini açıklar.

  BG.11 Boyalı parçalarda kullanılan ekipmanı listeler.

  BG.12 Düzgün olmayan parça yüzeyine yönelik yapacağı işleri açıklar.

  BG.13 Sac birleşim yerlerinde ve kenarlarında uygulanacak yalıtım işlemlerini sınıflandırır.

  BG.14 Parçaların gerekli hareket ve konumlarını açıklar

  BG.15 Vardiya değişimlerinde iş arkadaşlarına aktarması gereken hususları açıklar.

  BG.16 Kaporta üzerinde gerçekleştirdiği işlemleri tasnif eder

  BY.1 Yapılacak işlemleri tespit eder.

  BY.2 İşlemlerin sınıflamasını ve sıralamasını yapar.

  BY.3 Kaportadaki hasarı inceler.

  BY.4 Kaporta parçalarını el ve göz ile muayene eder.

  *BY.5 Kaporta parçalarının birbirlerine göre konumlarını veya bağlantı sıkılıklarını el ile veya ölçü aleti ile muayene eder.

  BY.6 Onarılabilecek parçalar için onarım işlemlerini yapar.

  BY.7 Değiştirilmesi gereken parçalar ile ilgili formları doldurur

  *BY.8 Onarım sırasında zarar görebilecek parçaları tespit eder.

  BY.9 Parçaların zarar görmemesi için talimatlar doğrultusunda gerekli koruma önlemlerini alır.

  *BY.10 Talimatlara göre gerekli muayene ve ölçüm işlemlerini yapar.

  BY.11 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre yapılması gereken onarım işlemlerini belirler

  BY.12 Onarım işlemlerinin sıralamasını yapar.

  BY.13 Gerekli markalama işlemlerini yapar.

  BY.14 Hasarlı parça üzerinde basit düzeltme ve doğrultma işlemlerini gerçekleştirir.

  BY.15 Yardımcı mastar ve kalıpları ve gerekli el aletlerini kullanarak kaporta parçasına son şeklini verir.

  BY.16 Talimatlara göre gerekli taşlama ve zımparalama işlemlerini yapar

  BY.17 Parçanın ve boyanın zarar görmemesi için talimatlarda belirtilen koruyucu önlemleri uygular.

  BY.18 Boyalı parçalara uygun araç, gereç, alet, cihaz ve malzemeleri seçer

  BY.19 Boyaya zarar vermeden basit düzeltme işlemini yapar.

  *BY.20 Parça yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol eder

  BY.21 Talimatlarda belirtilen bölgelerdeki sacların birleşim yerleri ve kenarları için yalıtım işlemlerini uygular.

  *BY.22 Aracın dış yüzeyindeki sacların şekillerinin teknik özelliklere uygun olup olmadığını kontrol eder.

  *BY.23 Aracın kapı, kapak, kaput türünden hareketli kaporta parçalarını kontrol eder.

  *BY.24 İşlemler sırasında parçaların ve aracın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır.

  *BY.25 Motor kaputu, arka bagaj kapağı, ön ve arka kapıların trim işçiliğini yapar.

  BY.26 Parçaları talimatlara göre yerlerine alıştırır

  *BY.27 Parçanın hareketinin talimatlarda belirtilen hususlara uygun olup olmadığını kontrol eder.

  *BY.28 Parçaların son ayarlarını yapar

  *BY.29 Yetkisindeki uygunsuzlukları gidererek olmayanları raporlar.

  BY.30 Aracın hasar durumu, yapılan işlemler ve sonuçları ile ilgili formları doldurur.

  *BY.31 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.32 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.33 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTOMOTİV KAPORTACISI SEVİYE 3

  GÖRÜNTÜLE

  OTOMOTİV KAPORTACISI SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.