Skip links

Otomotiv Kaportacısı Seviye 4

Otomotiv Kaportacısı Seviye 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0006-4 Otomotiv Kaportacısı Seviye 4

    Bu yeterlilik Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  —-

  Zorunlu Birimler

  11UY0006-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  11UY0006-4/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri

  11UY0006-4/A3: Kaporta Onarım İşlemleri

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

   a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

   Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar

  BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar

  BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler

  BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

  BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

  BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar

  BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

  BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için çalışma noktalarının kapsamını açıklar. BG.2 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre yapılacak düzeni tarif eder. BG.3 Kullanılacak malzemeleri, yapılacak çalışma ile ilgili işlem formunu hazırlama yöntemlerini sıralar. BG.4 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar. BG.5 Araçla ilgili belgeleri açıklar. BG.6 Kullanılacak ekipmanı sınıflandırır. BG.7 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar. BG.8 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadığını açıklar. BG.9 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını açıklar BG.10 Çalışma sırasında amirine bilgi vermesi gereken olumsuz durumları sıralar. BG.11 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları tarif eder BG.12 Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi yapar. BG.13 Kaporta işlemi için gerekli olan malzemeleri açıklar. BG.14 Kaporta işlemi için gerekli olan ekipmanı sıralar BG.15 Eksikliklerin giderilmesi için hangi kayıtların olduğunu açıklar. BG.16 Kaporta işlemi için iş planında olması gereken hususları açıklar. BG.17 Kaporta işlemi için gerekli olan malzemeleri sıralar.

   

  BY.1 Çalışma ortamının yapacağı iş için uygunluğunu kontrol eder.

  BY.2 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar.

  BY.3 Araçla ilgili gerekli belge/dokümanı tedarik eder

  BY.4 Yapılacak işlemin özelliğine göre kullanılacak aletleri seçer.

  BY.5 Kullanılacak aletlerin çalışma durumunu kontrol eder

  BY.6 Aletlerin, çalışma öncesi gerekli hazırlıklarını talimatlara göre yapar.

  BY.7 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde temizleyerek kaldırır.

  BY.8 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

  *BY.9 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

  *BY.10 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

  BY.11 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder

  BY.12 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere yetkisi dahilinde gerekli bakım aşamalarını uygular.

  BY.13 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular

  BY.14 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili sorumlu kişilere haber verir.

  BY.15 Kaporta işlemi için gerekli olan malzemeleri kontrol eder.

  BY.16 Kaporta işlemi için gerekli olan ekipmanı kontrol eder.

  BY.17 Eksikliklerin giderilmesi için gerekli kayıtları oluşturur

  BY.18 Kaporta işlemi için gerekli iş planını yapar

  *BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  BG.1 Yapılacak işlemelerin sınıflamasını ve sıralamasını açıklar.

  BG.2 Yapılacak işlemlerin tahmini bitiş zamanını için kullanılacak hesaplama yöntemlerini açıklar.

  BG.3 İş dağılımı gerekliliklerini açıklar.

  BG.4 Kaporta hasarlarını sınıflandırır.

  BG.5 Değiştirilecek-onarılacak parçalar arasındaki farkları açıklar.

  BG.6 Tespit edilen hasarın giderilmesi için yapılacak işlemleri sıralar.

  BG.7 Parçalar üzerinde gerçekleştirilen onarım işlemlerini listeler.

  BG.8 Parça özellikleri ile teknik dokümanlardaki verileri ilişkilendirir.

  BG.9 Çalışmalarda zarar görebilecek ya da çalışmayı kısıtlayacak parçaları sınıflandırır.

  BG.10 Kaynakla birleştirilmiş parçalarda uygulanacak yöntemleri açıklar.

  BG.11 Parçalar üzerinde alınacak koruma önlemlerini sıralar

  BG.12 Muayene ve ölçüm işlem sonuçlarını açıklar

  BG.13 Düzgün olmayan parça yüzeyine yönelik yapacağı işleri açıklar.

  BG.14 Kaporta onarımında kullanılan ekipmanı listeler.

  BG.15 Parça özelliklerine göre, montaj yapılacak parça üstünde uygulanacak işlemleri açıklar.

  BG.16 Boyalı yüzeyleri koruma önlemlerini açıklar.

  BG.17 Boyalı parçalarda kullanılan ekipmanı listeler

  BG.18 Düzgün olmayan parça yüzeyine yönelik yapacağı işlemleri açıklar.

  BG.19 Sac birleşim yerlerinde ve kenarlarında uygulanacak yalıtım işlemlerini sınıflandırır.

  BG.20 Parçalar üzerinde uygulanacak alıştırma işlemelerini açıklar

  BG.21 Kaporta üzerinde gerçekleştirdiği işlemleri tasnif eder.

  BY.1 Yapılacak işlemleri tespit eder. BY.2 İşlemlerin sınıflamasını ve sıralamasını yapar.

  BY.2 İşlemlerin sınıflamasını ve sıralamasını yapar.

  BY.3 İş dağılımı yapılıp yapılmaması gerektiğine karar verir.

  BY.4 Yapılacak işlemlerin tahmini bitiş zamanını belirler.

  *BY.5 İşlerin zaman planını ve programını yapar.

  BY.6 Kaportadaki hasarı inceler, parçalarını el ve göz ile muayene eder.

  BY.7 Kaporta parçalarının birbirlerine göre konumlarını veya bağlantı sıkılıklarını el ile veya ölçü aleti ile muayene eder.

  *BY.8 Onarılabilecek parçalar için onarım işlemlerini yapar.

  BY.9 Değiştirilmesine karar verilen parçalar için gerekli formları doldurur veya belgeleri hazırlar.

  *BY.10 Parçanın temin edilmesi için ilgili kişileri bilgilendirir

  BY.11 Parçanın temin edilme sürecini takip eder.

  BY.12 Temin edilen parçaların istenen özelliklere uygun olup olmadığını araç üreticisinin talimatlarına göre kontrol eder

  *BY.13 Onarım veya parça değişimi sırasında zarar görebilecek ya da çalışmayı engelleyecek parçaları tespit eder

  *BY.14 Bu parçaları talimatlar doğrultusunda söker veya koruma altına alır.

  *BY.15 Sökme işlemi sırasında parçanın kendisine ve diğer parçalara zarar vermemek için gerekli önlemleri alır

  BY.16 Kaynakla birleştirilmiş parçaları, talimatlara göre uygun yöntemi ve aletleri kullanarak keser.

  *BY.17 Talimatlara göre gerekli muayene ve ölçüm işlemlerini yapar

  BY.18 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre yapılması gereken onarım işlemlerini belirler.

  BY.19 Onarım işlemlerinin sıralamasını yapar

  *BY.20 Gerekli markalama işlemlerini yapar

  BY.21 Hasarlı parça üzerinde gerekli düzeltme ve doğrultma işlemlerini gerçekleştirir.

  *BY.22 Yardımcı aparat, şablon, mastar ve kalıpları kullanarak kaporta parçasına son şeklini verir

  BY.23 Taşlama ve zımparalama işlemlerinden önce yırtılma olan yerlere uygun kaynak işlemini uygular

  BY.24 Talimatlara göre gerekli taşlama ve zımparalama işlemlerini yapar

  *BY.25 Kaporta parçasının konumsal bağlantılarını ayarlar.

  BY.26 Parçanın özelliklerine göre gerekli delme, kılavuz çekme ve diş açma işlemlerini yapar

  BY.27 Parçanın şekline, malzemenin cinsine, kalınlığına ve büyüklüğüne uygun kaynak veya yapıştırma yöntemini tespit eder.

  *BY.28 Yeni veya onarımı tamamlanan parçaların kaynağını veya yapıştırmasını yapar.

  *BY.29 Araç kaportasını boya türünden koruyucu kaplama uygulanabilmesi için hazırlar.

  *BY.30 Parçanın ve boyanın zarar görmemesi için talimatlarda belirtilen koruyucu önlemleri uygular.

  *BY.31 Boyalı parçalara uygun araç, gereç, alet, cihaz ve malzemeleri kullanır

  *BY.32 Boyaya zarar vermeden gerekli düzeltme işlemini yapar.

  *BY.33 Parça yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol eder.

  BY.34 Aracın kaporta işlemleri sırasında sökülen parçalarını talimatlara göre yerlerine takar.

  BY.35 Talimatlarda belirtilen bölgelerdeki sacların birleşim yerleri ve kenarları için yalıtım işlemlerini uygular.

  BY.36 Aracın kapı, kapak, kaput türünden hareketli kaporta parçalarını yerlerine takar

  *BY.37 İşlemler sırasında parçaların ve aracın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır.

  BY.38 Parçaların gerekli bağlantılarını talimatlara uygun olarak yapar.

  BY.39 Parçaları talimatlara göre yerlerine alıştırır

  BY.40 Parçanın hareketinin talimatlarda belirtilen hususlara uygun olup olmadığını kontrol eder.

  BY.41 Parçaların son ayarlarını yapar.

  BY.42 Vardiya değişimlerinde iş arkadaşlarına işlemlerin durumu ile ilgili bilgileri aktarır

  BY.43 Aracın hasar durumu, yapılan işlemler ve sonuçları ile ilgili formları doldurur.

  *BY.44 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.45 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

  *BY.46 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTOMOTİV KAPORTACISI SEVİYE 4

  GÖRÜNTÜLE

  OTOMOTİV KAPORTACISI SEVİYE 4 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.