Skip links

Otomotiv Montajcısı Seviye 3

Otomotiv Montajcısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzencisi

  Bu yeterlilik Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  —-

  Zorunlu Birimler

  A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

  Seçmeli Birimler

  B1 Montaj Hazırlık İşlemleri

  B2 Montaj İşlemler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

  BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

  BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

  BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler

  BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

  BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.1 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadığını açıklar.

  BG.2 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını açıklar.

  BG.3 Çalışma sırasında amirine vermesi gereken bilgileri açıklar.

  BG.4 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar.

  BG.5 Parçaları el, göz ve ölçme cihazları ile kontrol etme işlemlerini açıklar.

  BG.6 Montaj işleminde kullanılacak parçaların özelliklerini sıralar.

  BG.7 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışabilirlik durumlarını açıklar.

  BG.8 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar.

  BG.9 Aracın model ve özelliklerine uygun parça ve aletleri açıklar.

  BG.10 Stoklanan diğer parçalar arasından uygun parçayı ve aletleri seçerek emniyet stok seviyelerini açıklar.

  BG.11 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları açıklar.

  BG.12 Teknik dokümanlarda belirtilen farklı taşıma şekillerini sıralar.

  BG.13 Parça montajı yapacağı aracın model ve özelliklerini teknik dokümanlara göre açıklar.

  BG.14 Montaj yapılacak yerlerin uygunluğunda kontrol edilmesi gereken unsurları sıralar.

  BG.15 Parçanın montaj işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin adımları sıralar.

  BG.16 İşlemler öncesi koruma altına alınması gereken parça ya da alanları sıralar.

  *BY.1 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

  *BY.2 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

  BY.3 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder.

  BY.4 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar.

  *BY.5 Montaj işlemleri yapılacak parçaları hazırlar.

  BY.6 İşlemler ile ilgili formları doldurur.

  BY.7 Gerekli araç, gereç ve malzemelerin stoktan getirilmesini sağlar.

  *BY.8 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder.

  BY.9 Parçaların iş için uygunluğunu el, göz ve ölçme cihazları ile kontrol eder.

  BY.10 Monte edilecek parçalar üzerinde gerekli ayarlamaları yapar.

  BY.11 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde kaldırarak temizler.

  BY.12 İşlem sırası gelen aracın modelini ve özelliklerini araç üzerindeki teknik dokümanlardan tespit eder.

  BY.13 Aracın modeline ve özelliklerine uygun parça ve aletleri tespit eder.

  BY.14 Monte edilecek parça ile ilgili teknik dokümanlarda belirtilen ayar ve hazırlık işlemlerini tespit eder.

  *BY.15 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları tespit eder.

  BY.16 Gerekli ayar ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirir.

  BY.17 Özel aparatları parçaya bağlar.

  BY.18 Teknik dokümanlarda belirtilen taşıma şeklini tespit eder.

  *BY.19 Taşıma şekline uygun alet, aparat veya düzenekleri temin eder.

  BY.20 Parçayı, taşımada kullanılan alet, aparat veya düzenekleri bağlar.

  *BY.21 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle araca yaklaştırır.

  BY.22 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen konuma getirir.

  BY.23 İşlem sırası gelen modelin teknik talimatlarını inceler.

  BY.24 Araç üzerinde yapılacak hazırlık işlemlerini tespit edip sıraya koyar.

  BY.25 Daha önceden montajı yapılmış parçalardan sıradaki işlemleri ilgilendirenleri göz, el ve ölçü aletleri ile muayene eder.

  BY.26 Muayene edilen parçaların sıradaki işlemler için uygunluğuna karar verir.

  BY.27 Uygun olmayan parçalar üzerinde yetkisi dahilindeki düzeltmeleri yapar.

  BY.28 Yetkisi dahilinde olmayan işlemler hakkında amirlerine bilgi verir

  BY.29 İşlemler öncesi koruma altına alınması gereken parça ya da alanları tespit eder.

  *BY.30 Uygulanacak koruma yöntemine uygun çalışır.

  BY.31 İş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözeterek parça ya da alanı koruma altına alır.

  *BY.32 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.33 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.34 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTOMOTİV MONTAJCISI SEVİYE 3

  GÖRÜNTÜLE

  OTOMOTİV MONTAJCISI SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.