Skip links

Otomotiv Montajcısı Seviye 4

Otomotiv Montajcısı Seviye 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0007-4 Otomotiv Montajcısı (Seviye 4)

  Bu yeterlilik Otomotiv Montajcısı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  —-

  Zorunlu Birimler

  11UY0007-4A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  11UY0007-4/B2: Montaj İşlemleri

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

   Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar

  BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

  BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

  BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

  BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

  BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

  BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar

  BG.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için çalışma noktalarının kapsamını açıklar

  BG.2 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre yapılacak düzeni tarif eder

  BG.3 Kullanılacak malzemeleri, yapılacak çalışma ile ilgili işlem formunu hazırlama yöntemlerini sıralar

  BG.4 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar.

  BG.5 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar

  BG.6 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadığını açıklar.

  BG.7 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını açıklar

  BG.8 Çalışma sırasında amirine vermesi gereken bilgileri sıralar

  BG.9 Donanımın genel durumu ile ilgili bilgileri açıklar

  BG.10 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları tarif eder.

  BG.11 Montaj işleminde kullanılacak parçaları sıralar.

  BG.12 Parçaları el, göz ve ölçme cihazları ile kontrol etme işlemlerini açıklar.

  BG.13 Verilen teknik dokümanlar ile aracın modelini ve özelliklerini açıklar

  BG.14 Aracın model ve özelliklerine uygun parça ve aletleri listeler

  BG.15 Parça emniyet stok seviyelerini açıklar.

  BG.16 Verilen teknik dokümanlar ile parça üzerinde yapılacak ayar ve hazırlık işlemlerini açıklar.

  BG.17 Monte edilecek parça ile özel aparatları eşleştirir

  BG.18 Hassas mekanik ayar işlemlerini listeler

  BG.19 Özel aparatların parçaya bağlama usullerini açıklar

  BG.20 Teknik dokümanlarda belirtilen taşıma şeklini açıklar.

  BG.21 Taşıma şekline uygun alet, aparat ve tesisatı listeler

  BG.22 Parçaların, taşıma alet, aparat ve tesisatına bağlanma yöntemlerini açıklar

  BG.23 Teknik dokümanlar ile verilen konumlama bilgisini açıklar.

  BG.24 Montaj uygunluğunun ölçününde kullanılacak cihazları listeler.

  BG.25 Teknik talimatlar ile verilen montaj özelliklerini tanımlar

  BG.26 Araç üzerinde yapılacak hazırlık işlemlerini sıralar

  BG.27 Göz, el ve ölçü aletleri ile yapılan muayene işlemlerini tanımlar.

  BG.28 Parçaların montaja uygunluk kriterlerini açıklar

  BG.29 Uygun olmayan parçalar üzerinde uygulayabileceği yetkisi dahilindeki düzeltme işlemlerini tanımlar

  BG.30 İşlemler öncesinde koruma altına alınması gereken alan ve parçaları açıklar

  BG.31 Uygulanacak koruma yöntemlerini açıklar.

  BY.1 Çalışma ortamının yapacağı iş için uygunluğunu kontrol eder

  BY.2 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar

  *BY.3 Montaj işlemleri yapılacak parçaları hazırlar

  BY.4 İşlemler ile ilgili formları doldurur.

  BY.5 Gerekli araç, gereç ve malzemelerin stoktan getirilmesini sağlar.

  *BY.6 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder

  BY.7 Parçaların iş için uygunluğunu el, göz ve ölçme cihazları ile kontrol eder.

  BY.8 Monte edilecek parçalar üzerinde gerekli ayarlamaları yapar.

  BY.9 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde temizleyerek kaldırır.

  BY.10 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir

  *BY.11 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder

  *BY.12 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

  BY.13 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder

  BY.14 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere yetkisi dahilinde gerekli bakım aşamalarını uygular.

  BY.15 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

  BY.16 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili sorumlu kişilere haber verir.

  BY.17 İşlem sırası gelen aracın modelini ve özelliklerini araç üzerindeki teknik dokümanlardan tespit eder

  BY.18 Aracın modeline ve özelliklerine uygun parça ve aletleri tespit eder.

  BY.19 Stoklanan diğer parçalar arasından uygun parçayı ve aletleri temin eder.

  BY.20 Monte edilecek parça ile ilgili teknik dokümanlarda belirtilen ayar ve hazırlık işlemlerini tespit eder.

  *BY.21 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları tespit eder.

  BY.22 Gerekli ayar ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirir.

  BY.23 Özel aparatları parçaya bağlar

  BY.24 Teknik dokümanlarda belirtilen taşıma şeklini tespit eder

  *BY.25 Taşıma şekline uygun alet, aparat veya tesisatları temin eder.

  BY.26 Parçayı, taşımada kullanılan alet, aparat veya tesisatlara bağlar.

  *BY.27 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle araca yaklaştırır.

  BY.28 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen konuma getirir.

  BY.29 Montaj yapılacak yerlerin uygunluğunu göz ve el ile kontrol eder

  BY.30 İşlem sırası gelen modelin teknik talimatlarını inceler

  BY.31 Araç üzerinde yapılacak hazırlık işlemlerini tespit ederek sıraya koyar.

  BY.32 Daha önceden montajı yapılmış parçalardan sıradaki işlemleri ilgilendirenleri göz, el ve ölçü aletleri ile muayene eder.

  BY.33 Uygun olmayan parçalar üzerinde yetkisi dahilindeki düzeltmeleri yapar

  BY.34 İşlemler öncesi koruma altına alınması gereken parça ya da alanları tespit eder.

  *BY.35 Uygulanacak koruma yöntemine uygun çalışır.

  BY.36 İş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözeterek parça ya da alanı koruma altına alır

  *BY.37 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

  *BY.38 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.39 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTOMOTİV MONTAJCISI SEVİYE 4

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.