Skip links

Otomotiv Ön Düzencisi Seviye 3

Otomotiv Ön Düzencisi Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzencisi

  Otomotiv Ön Düzencisi (Seviye 3) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  11UMS0118-3 Otomotiv Ön Düzencisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

  Zorunlu Birimler

  A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  A2 Ön Düzen İşlemleri

  Seçmeli Birimler

  B1 Yol Testi

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Otomotiv Ön Düzenci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri açıklar.

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumlar

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri açıklar.

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını açıklar.

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

  BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

  BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini açıklar.

  BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını açıklar.

  BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tan

  BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.1 Çalışma programı oluşturma işlemlerini açıklar.

  BG.2 Yapılacak olan bakım ve ayar işleminin özelliğine göre gerekli olan aletleri sıralar.

  BG.3 Bakım ve ayar yapılacak olan aracın donanım yapısına ilişkin kataloglarda yer alması gereken hususları açıklar.

  BG.4 Bakım ve ayar yapılacak olan ön düzen ayarlarına ilişkin katalogların içeriklerini açıklar.

  BG.5 Müşteri şikayet ve talepleri doğrultusunda değiştirilen parçaları sıralar.

  BG.6 Rutin olarak değiştirilen parçaları sıralar.

  BG.7 Aracı ayar yapılacak alana konumlandırırken dikkat edilmesi gereken güvenlilik unsurlarını sıralar.

  BG.8 Tekerleklerin hava basınç değerlerinin nasıl kontrol edileceğini açıklar.

  BG.9 Tekerleklerde yapılacak fiziki kontrolleri açıklar.

  BG.10 Direksiyon bağlantı elemanlarını sıralar

  BG.11 Direksiyon sisteminde arıza tiplerini açıklar

  BG.12 Rot bağlantılarındaki arıza tiplerini açıklar.

  BG.13 Viraj (denge) çubuğunun özelliklerini sıralar.

  BG.14 Süspansiyon elemanlarını sıralar.

  BG.15 Ayar avadanlıklarını tekerleklere bağlarken dikkat etmesi gereken unsurları sıralar

  BG.16 Araçta bulunan ön düzen geometrisindeki açıları ve mesafeleri açıklar.

  BY.1 Yapılacak olan bakım ve ayar işleminin özelliğine göre gerekli olan aletleri hazırlar.

  BY.2 Müşterinin sorun ve şikayetlerini dinleyerek aracı kontrol eder.

  BY.3 Bakım ve ayar yapılacak olan aracın donanım yapısı ve ön düzen ayarlarına ilişkin katalogları inceler.

  BY.4 Müşteri şikayet ve talepleri doğrultusunda değiştirilecek, bakım ve ayar yapılacak parçaları tespit eder

  BY.5 Müşteri şikayet ve talepleri doğrultusunda rutin olarak değiştirilen parçaları tespit eder.

  *BY.6 Aracı ayar yapılacak alana güvenli şekilde konumlandırır.

  BY.7 Aracın tekerleklerini ön düzen ayar cihazının döner tablaları üzerine oturtur.

  BY.8 Direksiyon bağlantı elemanlarının kontrolünü yapar

  BY.9 Süspansiyon elemanlarının kontrolünü yapar

  BY.10 Tekerleklerin hava basınçlarını ve fiziki durumlarını kontrol eder.

  *BY.11 Ön tekerlek hareket etmeyecek şekilde direksiyonu sabitler.

  BY.12 Direksiyon sistemi elemanlarının gevşeklik kontrollerini yaparak onarır.

  BY.13 Süspansiyon sistemi elemanlarının gevşeklik kontrollerini yaparak onarır.

  *BY.14 Aracın tekerleklerini ön düzen ayar cihazının döner tablaları üzerine oturtarak ayar avadanlıklarını tekerleklere bağlar.

  BY.15 Ön düzen ayar cihazına bağlanan aracın kaster ayarını kontrol eder.

  BY.16 Ön düzen ayar cihazına bağlanan aracın kamber ayarını kontrol eder.

  BY.17 Ön düzen ayar cihazına bağlanan aracın rot ayarını yaparak toe-in ve toe-out mesafelerini ayarlar.

  BY.18 Ön düzen ayar cihazında belirlenen değerler ile aracın katalog değerlerini karşılaştırır.

  BY.19 Test ve ayar işlemleri biten aracın tekerleklerindeki ayar avadanlıklarını tekerleklerden söker.

  BY.20 Aracı ayar yapılan alandan güvenli şekilde uzaklaştırır.

  *BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.23 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  BG.1 Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola nasıl hazırlayacağını açıklar

  BG.2 Değişen yol, yük ve hız aralıklarında yapılacak olan yol testlerini açıklar.

  BG.3 Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimlerin kaynaklarını açıklar.

  BG.4 Frenlenme performansına etki eden unsurları açıklar.

  BG.5 Süspansiyona etki eden unsurları açıklar.

  BG.6 Ön düzene etki eden unsurları açıklar.

  BG.7 Arıza tespit amaçlı yol testi aşamalarını sıralar.

  BG.8 Son kontrol amaçlı yol testi aşamalarını sıralar.

  *BY.1 Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola alır.

  BY.2 Amaca uygun yol, yük ve hız aralıklarında araca yol testi uygular.

  BY.3 Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimleri tespit eder.

  BY.4 Aracın frenlenme performansını test eder.

  BY.5 Süspansiyon parçalarının kontrollerini yapar.

  BY.6 Ön düzen parçalarının kontrollerini yapar.

  BY.7 Yol testi sırasında karşılaştığı arıza ve aksaklıkları ilgili formlara işler.

  *BY.8 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTOMOTİV ÖN DÜZENCİSİ SEVİYE 3

  GÖRÜNTÜLE

  OTOMOTİV ÖN DÜZENCİSİ SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.