Skip links

Ahşap Kalıpçı Seviye 3

Ahşap Kalıpçı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı

  Bu yeterlilik Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

  11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi)

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

  Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

  BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

  BG.5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.

  BG.1 Projede verilen perde elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar. 

  BG.2 Projede verilen kolon elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.3 Projede verilen kiriş elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.4 Projede verilen döşeme elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.5 Projede verilen temel elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.6 Projede verilen aksları açıklar.

  BG.7 Projede verilen merdiven kalıp planından merdivene ilişkin (merdiven türü, kol genişliği, merdiven kovası, basamak genişliği, rıht yüksekliği gibi) teknik bilgi ve ölçüleri açıklar.

  BG.8 Beton döküm öncesi kalıp malzemelerinin yağlanmasının ve sulanmasının nedenlerini açıklar.

  BG.9 Beton döküm öncesinde kalıp sisteminde yapılacak kontrolleri açıklar.

  BG.10 Beton döküm süresince kalıp sisteminde görülebilecek olumsuzlukları (şişme, açma, bozulma, eğilme, gevşeme, gönye ve benzeri) listeler.

  BG.11 Beton döküm sürecinde kalıpta görülen olumsuzlukların nasıl düzeltileceğini açıklar.

  BG.12 Kalıp sökme işlemleri öncesi alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.

  BG.13 Kalıp elemanlarının bir sonraki işe hazırlanması için yapılması gereken temizleme ve bakım yöntemlerini açıklar

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.*

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü emniyet kemeri, reflektörlü yelek) kullanır

   BY.3 Kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar.

  BY.4 Klepaları belirli aralıklarla çalışma platformuna dizer. 

  BY.5 Klepalar üzerine hazırlanan tahtaları yerleştirerek çakar. 

  BY.6 Kolon kalıbı tabanlarını köşeleri gönyeye alarak (aks doğrultusuna göre) çakar.*

  BY.7 Kolon yan kanatlarını tabanlar içerisine şakülünde yerleştirir.*

  BY.8 Yerleştirilen kanatları yanlamalarla (payandalarla) destekler.

  BY.9 Kolonlarda kalıp kuşaklarının montajını tekniğine uygun olarak yapar.

  BY.10 Kolonlarda kalıp düşey yatay ve eğik desteklerini çakar.

  BY.11 Kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar.

  BY.12 Hazırlanan tahtalar üzerine, klepaları yerleştirerek /dizerek çakar.

  BY.13 Perde elemanının taban desteklerini çakar.

  BY.14 Perde elemanının belirli aralıklarla ızgara dikmelerini dikerek geçici olarak destekler.

  BY.15 Perde elemanının ızgara dikmelerinin düşeyliğini (şakülünü) kontrol eder. 

  BY.16 Perde elemanının ızgara dikmelerine kuşaklar ile bağlar. 

  BY.17 Perde elemanının kuşaklarını yatay / eğik elemanlarla destekleyerek kalıp yüzeyinin sabitliğini sağlar.

  BY.18 Perde elemanının ızgara dikmelerinin iç yüzeyine kalıp yüzey tahtalarını çakar.

  BY.19 Perde elemanının kalıp yüzeylerinin karşılıklı desteklenmesine yönelik takviye işlemlerini tekniğine uygun yapar.

  BY.20 Perde elemanının kalıp başı kanatlarını çakar.

  BY.21 Perde elemanının destek ve kuşaklama işlemlerini tamamlar.

  BY.22 Tür ve sayılarına göre dikme boylarını keser.

  BY.23 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) hazırlar.

  BY.24 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) çakar.

  BY.25 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) kullanım yerlerine taşır. 

  BY.26 Kiriş kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar.

  BY.27 Hazırlanan tahtalar üzerine, klepaları yerleştirerek /dizerek çakar.

  BY.28 Kiriş taban kalıplarını hazırlar.

  BY.29 Kiriş tabanlarını ilgili kolon yan kanatlarında bulunan destek elemanına tutturur.

  BY.30 Kiriş taban kalıbı altı T dikmelerini yerleştirir. BY.31 T başlıklı dikmelerin altına yastıklar yerleştirir.

  BY.32 Ahşap dikmelerin altına kamaları yerleştirir.

  BY.33 Kiriş taban kalıplarının yataylığını (terazisini) ayarlar.

  BY.34 Dikmelerin düşeyliğini ayarlayarak yatay ve eğik kuşaklarla destekler.

  BY.35 Kiriş iç yan kanatlarını çakar.

  BY.36 Kiriş iç ve dış yan kanatlarının doğrultu ve düşeyliğini ayarlayarak desteklerini çakar.

  BY.37 Kalıp gergi ve desteklerini tamamlar.

  BY.38 Döşeme kalıbı dikmelerini yerleştirir. 

  BY.39 Döşeme kalıbı dikmelerini yatay ve eğik destek elemanları ile birbirine bağlar.

  BY.40 Döşeme kalıbı dikmelerinin üzerine döşeme ızgaralarını çakar.

  BY.41 Ahşap dikmelerin altına kamalar yerleştirir.

  BY.42 Döşeme ızgaralarının üzerine ızgara kirişlerini yerleştirerek çakar.

  BY.43 Döşeme ızgara kirişlerinin kiriş kalıbı iç kanat ve destekleri ile uyumunu sağlar.

  BY.44 Izgara kirişler üzerine kalıp yüzey levhalarını kotunu kontrol ederek çakar.

  BY.45 Projedeki teknik bilgi ve ölçülere göre merdivenin oturma yerini belirler.

  BY.46 Merdiven döşeme ızgarasını ölçüsüne göre yerleştirir.

  BY.47 Merdiven kalıp kirişleri üzerine ızgara kirişlerini yerleştirerek çakar

  BY.48 Merdiven ahşap dikmelerinin altına kamalar yerleştirir.

  BY.49 Merdiven dikmelerini yatay ve eğik destek elemanları ile birbirine bağlar.

  BY.50 Merdiven ızgara kirişler üzerine kalıp yüzey levhalarını çakar. 

  BY.51 Merdiven kalıbı yan kanatlarını (tahta) çakar.

  BY.52 Rıht ve basamakları yan kanatlarına çizer.

  BY.53 Merdiven rıht tahtalarını hazırlar.

  BY.54 Rıht alın tahtalarını çizime uygun olarak yan kanatlara tutturur.

  BY.55 Merdiven kalıbının destek ve takviyelerini yapar.

  BY.56 Döşeme kalıp elemanlarını (dikmeleri, ızgaraları, döşeme tabanını) söker.

  BY.57 Kiriş kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, kanatları, dikmeleri, tabanları) söker

  BY.58 Kolon kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, kuşakları, kanatları, tabanı) söker.

  BY.59 Perde kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, kuşakları, dikmeleri, kanatları, tabanı) söker.

  BY.60 Merdiven kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, rıht alın tahtalarını, yan kanatlarını dikmeleri, tabanı) söker.

  BY.61 Kalıp elemanlarının çivilerini söker.

  BY.62 Kullanılabilecek kalıp elemanlarını türlerine göre istifler.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.