Skip links

Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3

Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı

  Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı levha uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

  12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

  Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar

  BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.3 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler.

  BG.4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler.

  BG.5 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler.

  BG.6 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

  BG.7 Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar.

  BG.8 Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler.

  BG.9 Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.1 Alçı levha uygulama öncesi yüzey özelliğine göre yapılması gereken kontrolleri sıralar.

  BG.2 Alçı levha yapılacak alandaki elektrik ve mekanik tesisat ile ilgili yapılması gereken kontrolleri sıralar.

  BG.3 Projeye göre malzeme miktarlarını ve çeşitlerini açıklar.

  BG.4 Basit iş iskelesini kurma ve sökme işlemlerini sıralar

  BG.5 Yapıştırma alçısı kullanılarak yapılan giydirme duvar uygulamasında, yüzeyde yapışmayı engelleyecek durumların neler olduğunu sıralar

  BG.6 Uygulama yapılacak yüzeyin nasıl olması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Asma tavan uygulamasında askı çubuğu aralığı, ana profil ve tali profil aralığının maksimum değerlerini açıklar.

  BG.8 Asma tavan uygulamasında tavan C profillerinin ek yerlerinin nasıl uygulandığını açıklar.

  BG.9 Asma tavan uygulamasında askı çubukları ve ana profillerin tesisatlar ile çakışması durumunda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.10 Asma tavan ve/veya giydirme duvarda yalıtım malzemesi yerleştirme yöntemini açıklar.

  BG.11 Bölme duvar uygulamasında kat yüksekliğinin kullanılacak profil boyundan uzun olduğu durumlarda profillerin birbirine nasıl ekleneceğini açıklar.

  BG.12 Bölme duvarda alçı levhanın uygulama istikametini/yönünü açıklar.

  BG.13 Alçı levha ile yapılan bölme duvarda farklı katman uygulamalarında (2.kat, 3.kat ve benzeri) yapılması gerekenleri açıklar

  BG.14 Alçı levha uygulamasında şaşırtmanın nasıl yapıldığını açıklar.

  BG.15 Yapıştırma alçısı kullanılarak giydirme duvar uygulaması yapılacak duvar yüzeyinin terazisinde bozukluk durumunda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.16 İşlemler sırasında yapılan kontrollerde tespit edilmesi olası uygunsuzlukları sıralar.

  BG.17 Kontroller sırasında tespit ettiği uygunsuzluklara yönelik yapacağı işlemleri açıklar.

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak çalışır.*

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, emniyet kemeri, iş gözlüğü, reflektif yelek) kullanır.*

  BY.3 Asma tavan uygulamalarında askı çubuğunu monte edeceği yüzey için gerekli olacak malzemelerin seçimini yapar.

  BY.4 Uygulama sırasında kullanılacak araç, gereç, ekipman ve malzemeleri projesine uygun olarak kullanıma hazırlar.

  BY.5 Sınav alanında önceden belirlenen kot işaretine göre asma tavan başlangıç ve bitiş kotunu projesine göre belirler.*

  BY.6 Projesine uygun olarak, tavan U profillerinin eksenlerinin sabitleneceği hattı duvar yüzeylerine lazer, çırpı ipi, kalem vb. ile işaretler/belirler.

  BY.7 Projeye uygun olarak tavan U profillerini asma tavan ölçüsüne göre hazırlar.

  BY.8 Tavan U profillerini yan duvar(lar)a yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak uygun ekipmanla (dübel vida, çivi tabancası ve benzeri) vida aralıkları en fazla 60 cm olacak şekilde sabitler.

  BY.9 Projeye uygun olarak ana taşıyıcı tavan C profillerini asma tavan ölçüsüne göre hazırlar.

  BY.10 İlk ana taşıyıcı tavan C profilinin yerini, duvardan (varsa uzun duvara) en fazla 15 cm uzak olacak şekilde paralel olarak lazer, çırpı ipi vb. ile işaretler

  BY.11 Diğer ana taşıyıcı tavan C profillerinin yerini, aks aralıkları en fazla 90-110 cm olacak şekilde, lazer, çırpı ipi vb. kullanarak projesine göre işaretler/belirler.

  BY.12 Askı çubuklarının yerini, ana taşıyıcı profil için işaretlenen hat üzerinde duvardan 15 cm mesafeden başlayarak maksimum 90 cm aralıklı olacak şekilde işaretler.

  BY.13 Askı çubuklarını askı maşası yayı deliklerinden bastırarak geçirir.

  BY.14 Mevcut tavan yüzeyine askı çubuklarını projesindeki aralıklara göre dübel vida, çivi tabancası vb. kullanarak işaretlenen yerlere sabitler.

  BY.15 Askı maşalarını, ana taşıyıcı tavan C profillerine dik takarak, projede belirtilen asma tavan kotunu sağlayacak şekilde ana taşıyıcı profilleri oluşturarak teraziye alır.

  BY.16 Projeye uygun olarak tali tavan C profillerini asma tavan ölçüsüne göre hazırlar.

  BY.17 Tali tavan C profillerini tavan U profillerinin arasına geçirerek ölçüsüne göre konumunu ayarlar.

  BY.18 Tali tavan C profillerini ana profillerin altına dik doğrultuda olacak şekilde maksimum 50 cm aralıklarla yerleştirir

  BY.19 Ana ve tali tavan C profillerini her iki yanından iki adet klips kullanarak aralarında boşluk kalmayacak şekilde sabitler.

  BY.20 Alçı levhaları vidalamaya başlamadan önce asma tavan profil sisteminin terazisini ve projeye uygunluğunu son kez kontrol eder.

  BY.21 Projesindeki ölçülere göre kesilmesi gereken alçı levha(lar)ı uygun ve düzgün bir şekilde maket bıçağı ile keser.

  BY.22 Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına suni pah açar.

  BY.23 Alçı levhayı tavanın bir köşesinden duvara yanaştırarak kaplamaya başlar.

  BY.24 Alçı levhaların tali tavan C profillerinin tabanını ortalamasını sağlar.

  BY.25 Alçı levhaları tavan C profillerine yerleştirerek, en fazla 30 cm aralıklarla vidalar.*

  BY.26 Vida başlarının yüzeyin biraz altında olmasını sağlar.

  BY.27 Projesine uygun olarak revizyon boşluğunu bırakır/keser.

  BY.28 Projesine göre bölme duvar yapılacak konumu/yeri belirler.

  BY.29 Duvar U profillerinin sabitleneceği hattı projesine göre zemine ve tavana, lazer, çırpı ipi, şakül ve benzeri ile işaretler.

  BY.30 Projeye uygun olarak duvar U profillerini, yapılacak bölme duvar ölçüsüne göre hazırlar.

  BY.31 Duvar C profillerini tavan yüksekliğinden 1 cm daha kısa olacak şekilde ayarlar.

  BY.32 U profillerinin altlarına kullanılan profil genişliğine göre yapışkanlı ses yalıtım bandı yapıştırır.

  BY.33 Duvar U profillerini zemin ve tavana, duvar C profillerini yan duvar(lar)a yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak uygun ekipmanla (dübel vida, çivi tabancası ve benzeri) en fazla 60 cm aralıklarla sabitler.

  BY.34 Yan duvar(lar)a tutturulacak C profillerinin altlarına kullanılan profil genişliğine göre yapışkanlı ses yalıtım bandı yapıştırır.

  BY.35 Duvar C profillerini, duvar U profillerinin arasına dik olacak şekilde yerleştirir.

  BY.36 Projeye uygun olarak duvar C profillerini maksimum 60 cm aks aralıklarıyla terazisinde sabitler. *

  BY.37 Projesine göre pencere veya kapı boşluğunu oluşturur.

  BY.38 Alçı levhayı vidalamaya başlamadan önce duvar profillerinin aks aralıklarını ve terazisini son kez kontrol eder.

  BY.39 Alçı levhaları duvar yüksekliğinden 1-1,5 cm daha kısa olacak şekilde ayarlar.

  BY.40 Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına suni pah açar.

  BY.41 Alçı levhaları, zeminden 1-1.5 cm yüksek olacak şekilde (takoz koyarak) ve üst kenarı tavana oturtulacak şekilde uygular.

  BY.42 Alçı levhaların duvar C profillerinin kanatlarını ortalamasını sağlar.

  BY.43 İlk yüzdeki alçı levhaları şaşırtmalı olarak duvar C profillerine yerleştirerek, en fazla 30 cm aralıklarla vidalar.*

  BY.44 Projesine göre, Duvar C profilleri aralarına boşluk kalmayacak şekilde yalıtım malzemesini yerleştirir.

  BY.45 İlk yüzdeki dikey derz ile ikinci yüzdeki dikey derzler aynı hizaya gelmeyecek şekilde, ikinci yüzdeki alçı levhaları şaşırtmalı olarak yerleştirerek en fazla 30 cm aralıklarla vidalar.*

  BY.46 Projesine göre giydirme duvar yapılacak konumu/yeri lazer, çırpı ipi, şakül ve benzeri ile belirler.

  BY.47 Tavan U profillerinin sabitleneceği hattı projesine göre zemine ve tavana işaretler/belirler.

  BY.48 Projesine uygun olarak seçilen agrafların sabitleneceği hattı, mevcut duvar yüzeyine düşeyde uygun aralıklara göre (maksimum 1.5-2 metre) işaretler/belirler.

  BY.49 Projeye uygun olarak tavan ve zemin U ve tavan C profillerini, yapılacak giydirme duvar ölçüsüne göre hazırlar.

  BY.50 C profilleri tavan yüksekliğinden 1-1,5 cm daha kısa olacak şekilde ayarlar.

  BY.51 Sabitleme öncesi, zemin, tavan ve duvara gelen profillerin altlarına, ses yalıtım bandı yapıştırır.

  BY.52 Agrafları, belirlenen hat üzerine düşeyde uygun aralıklarla dübel vida kullanarak sabitler.

  BY.53 Tavan U profillerini zemin ve tavana, tavan C profillerini yan duvar(lar)a, yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak uygun ekipmanla (dübel vida, çivi tabancası ve benzeri) en fazla 60 cm aralıklarla sabitler.

  BY.54 Tavan C profillerini, duvar yüzeyine sabitlenen agrafların iki kanadı arasına yerleştirerek tavan U profillerinin aralarına geçirir.

  BY.55 Agrafları tavan C profillerine her iki kanadından uygun vida kullanarak terazisinde sabitler.

  BY.56 Agraf kanatlarını giydirme duvar konumuna göre kıvırarak terazisinde ayarlar.

  BY.57 Alçı levhaları vidalamaya başlamadan önce giydirme duvar profil sisteminin terazisini ve C profili aralıklarını son kez kontrol eder.

  BY.58 Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına suni pah açar.

  BY.59 Alçı levhaları, tavan C profillerinin ortalamasını sağlar

  BY.60 Alçı levhaları zeminden 1-1.5 cm yüksek olacak şekilde (takoz koyarak) ve üst kenarı tavana oturtulacak şekilde uygular.

  BY.61 Alçı levhaları şaşırtmalı olarak C ve U profillerine yerleştirerek, en fazla 30 cm aralıklarla vidalar.*

  BY.62 Projesine göre yapıştırma alçısı kullanarak giydirme duvar yapılacak konumu/yeri belirler.

  BY.63 Giydirme duvar yapılacak yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizler.

  BY.64 Tutunmayı artırmak üzere pürüzsüz yüzeylere çentikleme veya aderans arttırıcı malzeme uygular.

  BY.65 Üretici kullanım talimatına uygun olarak yapıştırma alçı harcını hazırlar.

  BY.66 Hazırlanan alçı harcını uygun el aleti (spatula ve benzeri) ile alçı levhaların veya duvarın kenarlarından 10 cm’den başlayarak 40’ar cm aralıklarla öbekler halinde uygular.

  BY.67 Duvar yüzeyine yapıştırılacak alçı levhanın alt kenarı ile döşeme arasına takoz yerleştirerek 1-1,5 cm boşluk bırakır.

  BY.68 Alçı levhaları takozlar üzerine oturtup duvara doğru iterek, şaşırtmalı olarak terazisinde yerleştirir.*

  BY.69 Uygun el aleti (su terazisi, mastar ve benzeri) ile alçı levha yapılan yüzeyi kontrol eder.

  BY.70 Kullanılan araç ve gereçleri toplayarak temizler.

  BY.71 Çalışma alanının çevre temizliğini yapar

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  Alçı Levha Uygulayıcısı Şartnamesi İçin Tıklayınız

  GÖRÜNTÜLE

  Alçı Levha Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.