Skip links

Betonarme Demircisi Seviye 3

Betonarme Demircisi Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0012-3 Betonarme Demircisi

  Bu yeterlilik Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

  11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Betonarme Demircisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

  Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

  BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

  BG.5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.

  BG.1 Verilen projedeki kolon donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.2 Verilen projedeki perde donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.3 Verilen projedeki kiriş donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.4 Projedeki döşeme donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.5 Projedeki temel donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar.

  BG.6 Donatı ekipmanı ve malzemelerini kullanıma hazır hale getirmek için yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.7 Gerektiğinde donatı elemanlarına ek yapılma tür ve yöntemlerini açıklar. 

  BG.8 Donatı elemanlarının kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar. 

  BG.9 Donatının yerleştirileceği kalıp yüzeyinin temizliğinin neden yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Donatı montajı sonrası yapılması gereken kontrolleri açıklar.

  BG.11 Beton dökümü sırasında demir donatılarında oluşabilecek kusur ve aksaklıkları listeler.

  BG.12 Beton dökümü sırasında oluşan aksaklıkların nasıl giderileceğini açıklar.

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.*

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, iş gözlüğü, emniyet kemeri, reflektörlü yelek) kullanır.

  BY.3 Yapacağı işe ait projeyi inceleyerek kullanılacak malzemeleri işlemeye hazır hale getirir. BY.4 Radye temel donatı elemanlarını kendisine verilen projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.5 Radye temel donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.6 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar.

  BY.7 Markalanan elemanları kendisine verilen projesindeki şekline göre büker.

  BY.8 Radye temel donatı elemanlarını montaj yerlerine götürür.

  BY.9 Projede ön görülen aralıklara göre işaretleyerek radye temel donatıları yerleştirir.

  BY.10 Pas payı elemanlarını radye temel donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.11 Radye temel donatı elemanlarını birbirine bağlar.

  BY.12 Radye temelde üst donatıların alt donatılara yaklaşmasını önlemek için üst donatı altına demir ayak (sehpa) yerleştirir.

  BY.13 Kolon filizlerinin yerleşim yerini projesine göre belirler.

  BY.14 Kolon filizlerini projede verilen ölçülerine göre yerleştirir.

  BY.15 Perde donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.16 Perde donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.17 Kesilen ve türlerine göre ayrılan perde donatı elemanlarının bükme noktalarını markalar.

  BY.18 Markalanan perde donatı elemanlarını projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.19 Perde donatı elemanlarını montaj yerlerine götürerek kalıbına yerleştirir.

  BY.20 Perde donatı elemanlarını mevcut filize bağlar.

  BY.21 Projesine göre yatay ve düşey perde donatı elemanlarının montajını yapar.

  BY.22 Çiroz demirlerini yerleştirerek bağlar.

  BY.23 Pas payı elemanlarını perde donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.24 Kolon donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.25 Kolon donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.26 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar.

  BY.27 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.28 Kolon boyuna donatılarını çalışma tezgâhına yerleştirir.

  BY.29 Etriyeleri boyuna donatılara dizer.

  BY.30 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre etriyeleri düzenler.

  BY.31 Etriyeleri boyuna donatılara projedeki etriye sıklaştırmalarına uygun olarak bağlar.

  BY.32 Kolon donatı elemanlarını mevcut filize bağlar.

  BY.33 Pas payı elemanlarını kolon donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.34 Kiriş donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar. 

  BY.35 Kiriş donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.36 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar

  BY.37 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.38 Kiriş donatı elemanlarını çalışma tezgâhına yerleştirir.

  BY.39 Etriyeleri kiriş düz donatılara dizer.

  BY.40 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre kiriş donatılarında etriye sıklaştırmalarını yapar

  BY.41 Kendisine verilen projeye uygun olarak etriyeleri donatılara bağlar.

  BY.42 Hazırlanan kiriş donatısını projedeki yerine yerleştirir.

  BY.43 Kiriş ve kolon birleşim noktalarında donatıları birbirine bağlar.

  BY.44 İlave donatıların montajını yapar.

  BY.45 Pas payı elemanlarını kiriş donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.46 Döşeme donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar.

  BY.47 Döşeme donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

  BY.48 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar. 

  BY.49 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker.

  BY.50 Döşeme donatı elemanlarını montaj yerlerine götürür. 

  BY.51 Düz donatı (enine, boyuna) elemanlarını kalıp üzerine serer.

  BY.52 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre döşeme donatı elemanlarını (enine, boyuna) yerleştirir

  BY.53 Döşeme donatı elemanlarını birbirine bağlar.

  BY.54 Kendisine verilen projede ön görülen şekle göre döşeme pilyelerini büker.

  BY.55 Pas payı elemanlarını donatı elemanlarına yerleştirir.

  BY.56 Donatı montajı sonrası kullandığı ekipmanların bakım ve temizliğini yapar.

  BY.57 İş bitiminde çalışma ortamının genel temizliğini yapar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  BETONARME DEMİRCİSİ ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  İNŞAAT BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  11uy0012-3-rev-03-betonarme-demircisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.