Skip links

Duvarcı Seviye 3

Duvarcı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  12UY048–3 Duvarcı

  Bu yeterlilik Duvarcı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi

  Seçmeli Birimler

  12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Duvarcı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

  Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

   BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. 

  BG.3 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler.

  BG.4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler.

  BG.5 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler

   BG.6 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

  BG.7 Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar.

  BG.8 Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler.

  BG.9 Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler.

  BG.2 İp iskelesinin (doğrultu iplerinin) nasıl kurulduğunu açıklar.

  BG.3 Harç yapılacak yerin nasıl olması gerektiğini açıklar.

  BG.4 Harç tiplerini ve hazırlama yöntemlerini açıklar

  BG.5 Gazbeton uygulamalarında rende yapılma nedenlerini açıklar.

  BG.6 Duvarın kolonlara ve kirişlere bağlantısının yapılma nedenlerini açıklar.

  BG.7 Lento ve hatılın kullanım amaçlarını açıklar.

  BG.8 Derz yapımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 

  BG.9 Baca yapımında dikkat edilecek hususları açıklar.

  BG.10 Havalandırma, çöp, tesisat bacaları ve ışıklık yapım tekniklerini açıklar.

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır

  BY.3 Yapacağı işe ait projeyi inceler.

  BY.4 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç, ekipman ve harç teknesini hazır hale getirir.

   BY.5 Projeye göre duvar örülecek yerleri belirleyerek gerekli temizliği yapar.

  BY.6 Duvar malzemesi ve duvar özelliklerine göre kullanacağı örgü harcı tipini belirler

  BY.7 Uygulama yapılacak yere göre uygun oranlarda ve talimata göre örgü harcı malzemelerini hazırlar.

  BY.8 Duvar elemanı veya uygulama yapılacak (duvar örülecek) yeri nemlendirir/ıslatır.

  BY.9 Gazbeton/bims ve blok tuğla uygulama yapılacak yüzeye hazırladığı örgü harcını serer.*

   BY.10 İlk sırayı oluşturmak için duvarın her iki köşe başına tam mastarlık gazbeton/bims ve blok tuğlayı uygun birleştirme malzemeleri ile terazisinde yerleştirir.

  BY.11 Mastarlıkların ön yüzüne ipi tekniğine uygun çeker.*

  BY.12 Her iki köşe başındaki mastarlık gazbeton/bims ve blok tuğlanın aralarını ipe uyarak, örgü kurallarına ve derz aralıklarına dikkat ederek yerleştirir.

  BY.13 Mastar ve su terazisi ile kontrol ederek ilk sırayı tamamlar.

  BY.14 İkinci sıraya gazbeton uygulamasında hazır yapıştırıcı, bims ve blok tuğla uygulamasında harç ile uygulamaya başlar.

  BY.15 İkinci sırayı oluşturmak için yarım parçaları duvarın her iki köşe başına şakül veya terazisine uygun yerleştirerek kuralına göre ip çeker

  BY.16 Her bir duvar elemanını ipe ve örgü kuralına uygun olarak yerleştirerek ikinci sıra uygulamasını tamamlar.

  BY.17 Diğer sıraları yerleştirirken köşeye yerleştirdiği gazbeton/bims ve blok tuğla malzemeyi ilk sırayla aynı doğrultuda örer.

  BY.18 Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta ve sürekli olmasına dikkat eder.*

  BY.19 Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine geçmeli olacak şekilde yapar.*

  BY.20 Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer.*

  BY.21 Uygulamada, duvarın iç ve dış tarafına taşan fazla harçları mala yardımıyla temizler

  BY.22 Yatay delikli tuğlalar ile yapılan uygulamalarda deliklerin dışarı gelmemesine dikkat eder.

  BY.23 Projeye uygun olarak gerekli yerlerde kapı veya pencere boşluklarını oluşturur.

  BY.24 Kapı veya pencere boşluklarına uygun hazır lentoyu yerleştirir. *

  BY.25 Projesinde belirtilen örgü çeşidine ve duvar uygulama tekniklerine uygun olarak diğer sıraları tamamlar.

  BY.26 Projesine uygun olarak bacanın uygulanacağı alanı, duvardan ayrı olarak belirler.

  BY.27 Örgü harcını uygun oranlarda, uygun bir yerde hazırlar.

  BY.28 Baca örgü malzemesini ve baca örülecek yeri ıslatır.

  BY.29 Projesine göre; bacanın birinci sırasını tekniğine uygun olarak örgü harcı yardımıyla yerine yerleştirir.

  BY.30 Baca kanalını, dik bir eksen üzerinde şaşma olmadan, aynı kesitte devam ettirir

   BY.31 Baca duvarının her köşesinin dik olmasını su terazisi veya şakül ile kontrol ederek sağlar

  BY.32 Baca örgü malzemesi ile duvar arasına örgü harcı koyarak duvarla birleştirir.

  BY.33 Baca kanalının içerisinde harç kalıntıları bırakmadan derzleri doldurur

  BY.34 Harç artıklarının baca kanalının içine dökülmemesine dikkat ederek derzlerdeki fazla harcı alır.

  BY.35 Baca kanalına, baca deliği girişi bırakır.

  BY.36 Baca kanalını temizlemek için döşemeden en çok 70 cm yükseklikte temizleme deliği yapar.

  BY.37 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder

  BY.38 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir.

  BY.39 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  DUVARCI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  İNŞAAT BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  12uy0048-3-rev-01-duvarci.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.