Skip links

Panel Kalıpçı Seviye 3

Panel Kalıpçı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  12UY0050-3 Panel Kalıpçı (Seviye 3)

  Bu yeterlilik Panel Kalıpçı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  12UY0050-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

  12UY0050-3/A2 Panel Kalıp Montaj İşlemleri

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Panel Kalıpçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

  Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

  BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

  BG.5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.

  BG.1 Projede verilen perde elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.2 Projede verilen temel elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.3 Projede verilen kolon elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar. 

  BG.4 Projede verilen kiriş elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.5 Projede verilen döşeme elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.6 Projede verilen merdiven elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar.

  BG.7 Kalıp planı/projesi üzerindeki aksları açıklar.

  BG.8 Kalıp planı/projesine göre malzeme miktarlarını ve/veya çeşitlerini açıklar.

  BG.9 Panel kalıp montaj platformunun nasıl hazırlanacağını açıklar.

  BG.10 Panel kalıp montaja hazırlık aşamasında kullanılan aparatları açıklar.

  BG.11 Kalıp yüzeylerinin yağlanmasının nedenlerini açıklar.

  BG.12 Beton döküm sürecinde yapılması gereken kalıp kontrollerini açıklar.

  BG.13 Kalıp sökme işlemleri öncesi yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.14 Kalıp elemanlarının bakımının nasıl yapılacağını açıklar.

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak çalışır

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, emniyet kemeri, iş gözlüğü) kullanır.*

  BY.3 Araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.

  BY.4 Sınav alanında önceden belirlenen aks noktalarına göre projesine uygun olarak temel kalıbın yerini uygun yöntemle (ip çekme, mastar, topografik aletler ve benzeri) belirler

  BY.5 Projeye uygun olarak temel kalıbın yan panellerini yerleştirir.

  BY.6 Temel kalıbını yatay ve eğik payandalarla destekler.

  BY.7 Destek elamanı olan payandaları zemine çelik vida ile ankrajlar.

  BY.8 Payandaların ayar mekanizmasını kullanarak yan panelleri yatay/düşey teraziye alır.

  BY.9 Yan panellerin köşelerini uygun elemanlarla (kelepçe, somun, tij ve benzeri) gönyesinde birbirlerine bağlayarak sabitler.

  BY.10 Sınav alanında önceden belirlenen aks noktalarına göre projesine uygun olarak kolon kalıbının yerini uygun yöntemle (ip çekme, mastar, topografik aletler ve benzeri) belirler.*

  BY.11 Kolon kalıp panellerini projedeki yerine ölçüsüne uygun olarak yerleştirir.

  BY.12 Kolon kalıbını yatay ve eğik payandalarla destekler.

  BY.13 Destek elamanı olan payandaları zemine çelik vida ile ankrajlar.

  BY.14 Payandaların ayar mekanizmasını kullanarak kolon kalıp panellerini şakülüne ve gönyesine alır.

   BY.15 Kolon kalıp panellerin köşelerini uygun elemanlarla (kelepçe, somun, tij ve benzeri) birbirlerine sabitler.

  BY.16 Kiriş kalıbı iskelesi için düşey elemanları (alt ve üst ayar mekanizmaları, başlık ve benzeri) kullanıma hazırlar.

  BY.17 Kiriş kalıbı iskelesi düşey elemanları yerlerine ölçüsüne uygun olarak yerleştirir.

  BY.18 Yatay ve/veya çapraz destek elemanlarını projeye göre uygun ekipmanla düşey elemanlara monte eder.

  BY.19 Ayar mekanizmasını kullanarak düşey elemanları proje kotuna getirir.

  BY.20 Kalıp altı iskelesinin boylarını ayarlar.

  BY.21 Kiriş kalıbı iskelesinin üzerine ana taşıyıcı ızgaraları – kiriş mahyaları (H20, H24, GT24) projesine göre monte eder.

  BY.22 İskeledeki ayar mekanizmasını kullanarak ana taşıyıcı ızgarayı projesine göre kotuna ve terazisine getirir.

   BY.23 Ana taşıyıcıların üzerine tali ızgaraları (ahşap kiriş, H20, H24, GT24) projesine göre yerleştirir. C.4.3 3.4 P1 BY.24 Projesine göre kalıp panellerin seçimini yapar.

  BY.25 Taban panelini vida ile monte eder.

  BY.26 Yan panelleri tali ızgaralara ve taban paneline uygun el aleti ile monte eder.

  BY.27 Yan panellerin doğrultu, terazi ve gönye kontrolünü yaparak kalıp gergi ve desteklerini monte eder.

  BY.28 Yan panellerin köşelerini uygun elemanlarla (kelepçe, somun, tij ve benzeri) birbirlerine sabitler.

  BY.29 Döşeme kalıp iskelesi için düşey elemanları (alt ve üst ayar mekanizmaları, başlık ve benzeri) kullanıma hazırlar.

  BY.30 Döşeme kalıp iskelesi düşey elemanları yerlerine ölçüsüne uygun olarak yerleştirir.

  BY.31 Yatay ve/veya çapraz destek elemanlarını projeye göre uygun ekipmanla düşey elemanlara monte eder.

  BY.32 Ayar mekanizmasını kullanarak düşey elemanları proje kotuna getirir.

  BY.33 Kalıp altı iskelesinin boylarını ayarlar.

  BY.34 Döşeme iskelesinin üzerine ana taşıyıcı ızgaraları - kiriş mahyaları (H20, H24, GT24) projesine göre monte eder.

  BY.35 İskeledeki ayar mekanizmasını kullanarak ana taşıyıcı ızgarayı projesine göre kotuna ve terazisine getirir.*

  BY.36 Ana taşıyıcıların üzerine tali ızgaraları (ahşap kiriş, H20, H24, GT24) projesine göre yerleştirir.

  BY.37 Projesine göre döşeme kalıp panellerini ızgaraların üzerine yerleştirir.

  BY.38 Kalıp içi ve/veya yüzeylerinde istenmeyen atık ve artıkları temizler.

  BY.39 Sınav alanında önceden belirlenen aks noktalarına göre projesine uygun olarak perde kalıbının yerini uygun yöntemle (ip çekme, mastar, topografik aletler ve benzeri) belirler.

  BY.40 Perde kalıp panellerinin birinci yüzünü ve alın (kısa kenar) panellerini projedeki yerine yerleştirir. 

  BY.41 Perde kalıp panellerini projesine göre yatay ve eğik payandalarla destekler.

  BY.42 Destek elamanı olan payandaları zemine çelik vida ile ankrajlar.

  BY.43 Tij borularını yerine yerleştirerek boruların içine tijleri yerleştirir.

  BY.44 Perde kalıp panellerinin ikinci yüzünü projedeki yerine yerleştirir.

  BY.45 Payandaların ayar mekanizmasını kullanarak perde kalıp panellerini şakülüne ve gönyesine alır.

  BY.46 Perde kalıp panellerin köşelerini uygun elemanlarla (kelepçe, somun, tij ve benzeri) birbirlerine sabitler.

  BY.47 Çalışma platformunun projedeki yerine montajını yapar.

  BY.48 Temel kalıp elemanlarını söker.

  BY.49 Perde kalıp elemanlarını söker.

  BY.50 Kolon kalıp elemanlarını söker.

  BY.51 Kiriş kalıp elemanlarını söker.

  BY.52 Döşeme kalıp elemanlarını söker.

  BY.53 Kalıp elemanlarındaki uygulama elemanlarını sökerek istiflemeye hazır hale getirir.

  BY.54 Sökülen kalıp elemanlarını çalışma alanından alarak temizlik ve bakım yapılacak alana taşır.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  PANEL KALIPÇI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  İNŞAAT BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  12uy0050-3-rev-00-panel-kalipci.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.