Skip links

Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3

Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  12UY0051–3 Seramik Karo Kaplamacısı

  Bu yeterlilik Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  12UY0051–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

  12UY0051–3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

  Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

  BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.3 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler.

  BG.4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler.

  BG.5 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler. 

  BG.6 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

  BG.7 Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar.

  BG.8 Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler.

  BG.9 Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler

  BG.2 Seramik karoların, yapıştırıcıların ve diğer yardımcı malzemelerin kullanımına yönelik teknik talimatlarını açıklar.

  BG.3 Uygulama yapılacak yüzeyin alan hesabının nasıl yapıldığını açıklar.

  BG.4 Pürüzlü olmayan uygulama yüzeylerinde aderansı artırmak için kaplama öncesi yapılacak işlemleri açıklar

  BG.5 Ahşap, metal ve beton yüzeyler için hazırlanan sıva filesi, rabitz teli ve benzeri malzemelerin yüzey özelliğine göre uygulama yöntemlerini açıklar.

  BG.6 Gazbeton yüzeylerinin uygun harçla ve özel durumlarda file takviyesiyle sıvanıp sıvanmadığının kontrol edilme nedenlerini açıklar

  BG.7 Alçı levhanın metal konstrüksiyonun ve ona bağlanmış alçı levhaların sağlamlığının kontrol edilme nedenlerini açıklar.

  BG.8 Eski seramik kaplamalarda, dökme mozaik yüzeylerde, alçı sıvalı yüzeylerde ve boyalı yüzeylerde yapıştırma harcının aderansını arttırmak için ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.9 Eski kaplamanın yeterli derz genişliğinde döşenmediği durumlarda neler yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Yeni yapılmış veya sonradan nem almış sıvalı /alçı sıvalı yüzeylerin kuruması için alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.11 Boyalı yüzeyin durumuna göre kaplama öncesi yüzey düzeltme işlemlerini sıralar.

  BG.12 Metal yüzeyler için kaplama öncesi yüzey hazırlık işlemlerini sıralar.

  BG.13 Akrilik (dispersiyon) esaslı harcın nasıl hazırlandığını açıklar.

  BG.14 Reçine esaslı harcın nasıl hazırlandığını açıklar.

  BG.15 Alçı levha yüzeylerde yüzey kontrolü sonrası astar uygulamasının nasıl yapıldığını açıklar.

  BG.16 Astar uygulaması gerektirmeyen alçı levha yüzeylerde yapıştırıcı malzemenin nasıl hazırlandığını açıklar.

  BG.17 Kaplamada genleşme - büzülme derzlerinin kullanım esaslarını açıklar

  BG.18 Zeminin büyüklüğüne ve seramik karoların ebadına göre “L”, “+” gibi kılavuz hatlarının yapılma esaslarını açıklar.

  BG.19 Perdahlı yüzeylerde yapıştırma harcının nasıl sürüldüğünü açıklar.

  BG.20 Yapıştırma harcını, uygulama mekânına, kaplama yüzeyine, ortam şartlarına (sıcak- soğuk, rüzgâr, nem ve benzeri) ve tarak diş ölçülerine göre, taraklama ve kap ömrü süresini geçirmeyecek şekilde nasıl kullanması gerektiğini açıklar.

  BG.21 Seramik karonun ebadına, kalınlığına, su emme değerine, kaplama yüzeyinin özelliklerine ve kaplama mekânının durumuna göre uygulama yöntemlerini (çift sürüm ve benzeri) açıklar.

  BG.22 Derz dolgusu öncesi yüzey hazırlığına ilişkin yapılacak işlemleri açıklar.

  BG.23 Reçine esaslı derz dolgu malzemesinin nasıl hazırlandığını açıklar.

  BG.24 Derz dolgusu yapılırken dikkat edilecek hususları açıklar.

  BG.25 Hasar onarımı öncesi hazırlık aşamasında yapılacak işlemleri açıklar.

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular

   BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, toz maskesi, iş gözlüğü, iş eldiveni, iş ayakkabısı) kullanarak çalışır.*

  BY.3 Seramik karo kaplama araç, ekipman ve malzemeleri çalışma sahasına getirir.

  BY.4 Teslim aldığı malzemeleri kendisine verilen projeye uygun olarak kuru döşeyerek renk veya desen provasını yapar.

  BY.5 Yüzeyin mastar ve terazi ile kontrolünü yapar.

  BY.6 İç ve dış köşelerin gönye kontrolünü yapar.

  BY.7 Kaplama yapılacak yüzeylerin sağlamlığını ve düzgünlüğünü kontrol eder.

  BY.8 Kapı veya pencere kasaları ile elektrik veya su tesisatının kaplama yapılmaya uygunluğunu kontrol eder.

  BY.9 Yüzeylerde tespit ettiği hataları uygun harçla düzeltir.

  BY.10 Uygulama yapılacak yüzeyi kir, yağ, toz ve benzeri aderans düşürücü atıklardan temizler.

  BY.11 Kaplama yapılacak yüzeyi emicilik durumuna göre su ile ıslatır.

  BY.12 Kendisine verilen projeye göre yüzeyin eğim kontrolünü yapar.

  BY.13 Eski seramik kaplı yüzeylerde döşeme öncesi karoların sağlamlığını ve terazisini kontrol ederek, sağlam olmayanları söküp yüzeyi uygun harçla onarır.

  BY.14 Eski seramik kaplamalarda yapıştırma harcının aderansını arttırmak için kaplamayı çizer veya astar sürer

   BY.15 Çimento esaslı yapıştırıcıyı, harç teknesi içerisinde ürün ambalajında yazan miktarlara göre su ve malzemeyi düşük devirli uygun mikserle karıştırarak homojen kıvamda hazırlar.

  BY.16 Hazırlanan harcı olgunlaşması için yeterli süre dinlendirir. 

  BY.17 Olgunlaşan harcı kullanmadan önce uygun ekipmanla (düz el malası veya mikser) tekrar karıştırır.

  BY.18 Seramik karoları, duvar yüzeyinde kullanılacaksa, hava kabarcığı çıkışı bitene kadar su içerisinde bekletir.

  BY.19 Seramik karoları süzülmeleri için uygun şekilde dizer.

  BY.20 Duvar uzunluklarına göre ahşap veya alüminyum mastar boylarını ayarlar.

  BY.21 Bitmiş döşemenin en düşük kotuna göre mastar yüksekliğini hesaplar.*

  BY.22 Yüksekliğine göre mastarları terazisinde sabitler.

  BY.23 Mastar yüksekliğini bağımsız veya bitişik duvarlara uygun aletlerle taşır.

  BY.24 Kendisine verilen kaplamanın başlangıç ve bitiş noktalarına uyarak çalışır.

  BY.25 Eğimli yüzeylerdeki eğim miktarını koruyarak seramik karolarda da aynı miktarda ve yönde olmasını sağlar.*

  BY.26 Seramik karo, kaplama yüzeyi ve mekanın özelliklerine göre harcın kalınlığını tayin eder.

  BY.27 Kesme ve delme noktalarının işaretlemelerini/markalamalarını yapar.

  BY.28 Kesme ve delme makinelerini kullanıma hazır hale getirir.

  BY.29 Seramik karoların işaretlemelere uygun olarak kesme ve delme işlemlerini yapar.

  BY.30 Yeteri kadar yapıştırma harcını düz el malasıyla ve/veya taraklı malanın düz kısmıyla kaplama yüzeyine sürer.

  BY.31 Seramik karo, kaplama yüzeyi ve mekanın özelliklerine göre derz genişliğini teknik açıdan tayin ederek, derz artılarını, dört seramik karonun birleşim noktasına ve sıra başlarına yerleştirir.

  BY.32 Kaplama yüzeyine uygun olarak sürülen yapıştırma harcını uygun taraklı mala ile diş derinliğinin ve şeklinin her noktada eşit olmasını sağlayacak şekilde, dairesel hareketlerle tesviye ederek sonrasında tarak diş izlerinin kaplamaya paralel veya dik olacak şekilde tekrar taraklama işlemini yapar.

  BY.33 Seramik karoyu taraklanmış harçlı yüzeye el veya uygun aletler ile tarak izlerinin yönüne dik olacak şekilde ileri geri bastırarak yerleştirir

  BY.34 Seramik karoları yerleştirdikten sonra uygun büyüklükte ve ağırlıktaki plastik bir tokmakla tokmaklayarak sıkıştırılmasını sağlar.

  BY.35 Projede verilen ölçülere uygun şekilde bordür veya desen uygulaması yapar

  BY.36 Kaplamanın bitiş noktalarında uygun metal, plastik iç ve dış köşe profillerini terazisinde yerleştirir veya uygun dolgu mastiklerini yerleştirir

  BY.37 Uygulama esnasında düz ve yeterli büyüklükte bir mastarla kaplamanın yatay, düşey ve çapraz düzlem kontrollerini yapar. 

  BY.38 İş bitiminde döşenmiş seramik karoların ön yüzeylerini dikkatlice temizler.

  BY.39 Projesinde verilen detaylara uygun olarak süpürgelik uygulaması yapar.

  BY.40 Süpürgeliklerin üst kısmına fuga veya çimento harcı/yapıştırma harcı ile pah verir.

  BY.41 Derz dolgusu öncesi, ortam ve yüzey şartlarına göre, yüzeyleri temizler.

  BY.42 Üretici tavsiyesine uygun olarak çimento esaslı derz dolgu malzemesi karışımının ön hazırlığını yapar.

  BY.43 Düşük devirli matkap mikser yardımı ile homojen karışım elde edinceye kadar derz dolgu malzemesini karıştırır.

  BY.44 Hazırlanan harcı olgunlaşması için yeterli süre dinlendirir.

  BY.45 Olgunlaşan harcı kullanmadan önce düz el malasıyla veya düşük devirli matkap mikserle tekrar karıştırır.

  BY.46 Kendisine verilen projede belirtilen yüzeydeki derz boşluklarını uygun alet yardımıyla tekniğine uygun (yüzeye yayarak veya tabanca ile) doldurur.

  BY.47 Dolgusu biten ve silme kıvamına gelen seramik karoları nemli sünger ile rengin homojenliğini kaybetmesine izin vermeden siler.

  BY.48 Kendisine verilen projede yer alan onarılacak yüzeyi tespit eder

  BY.49 Belirlenen yüzeyin derz dolgusunu uygun aletler ile keserek çıkartır.

  BY.50 Onarım yapılacak seramik karoları ve yapıştırma harçlarını, sağlam karolara zarar vermeden yerinden söker.

  BY.51 Tekrar kaplanacak yüzeyi tesviye ederek, seramik kaplamaya uygun hale getirir.

  BY.52 Kaplama harcını, uygulanacak yüzey yeri ve cinsine uygun şekilde hazırlar.

  BY.53 Kaplanacak yüzeyi nemlendirir.

  BY.54 Mevcut seramik karolarla aynı derz genişliğinde ve aynı düzlemde olacak şekilde yeni kaplamayı yapar.

  BY.55 Onarımı yapılan seramik karoların derz dolgu işlemlerini yapar.

  BY.56 Onarımı yapılan seramik karoların temizlik işlemlerini yapar.

  BY.57 Çalışma ortamının genel temizliğini yapar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  SERAMİK KARO KAPLAMACISI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  KATALOG

  GÖRÜNTÜLE

  12uy0051-3-rev-01-seramik-karo-kaplamacisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.