Skip links

Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3)

   Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin B1 ve B2 birimlerinden sınava girmek için, “Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

  Zorunlu Birimler

  13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  13UY0145-3/A2: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım

  Seçmeli Birimler

  13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı

  13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  TEORİK SINAV

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listele

  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

  BG.14 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

  BG.15 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

  BG.16 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

  BG.17 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.18 ,Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.19 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

  BG.21 İşletme kaynaklarının daha verimli kullanımı için uygulanabilecek tedbirleri listeler.

  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite gerekliliklerini listeler.

  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.24 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar

  BG.25 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

  BG.26 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.27 Hata ve arızaların nasıl giderilebileceğini açıklar.

  TEORİK SINAV

  BG.1 Taşıma işlemi için öngörülmüş donanım türü arasından uygun donanımı seçer.

  BG.2 Yükün taşıma aracına, belirlenmiş şekilde yüklenmesiyle ilgili yöntemin uygulama ayrıntılarını açıklar.

  BG.3 Kullanılan aracın, taşıma öncesi hazırlık işlemlerini sıralar.

  BG.4 Taşıma işleminin ve yükün cinsine göre yardımcı kişi gereksinimini açıklar.

  BG.5 Yükün hangi noktalardan bağlanacağını veya tutulacağını açıklar.

  BG.6 Yükün, forklift ve/veya transpalet üzerinde nasıl dengeleneceğini tanımlar.

  BG.7 Yük kaldırmada uyulacak güvenlik talimatlarını sıralar.

  BG.8 Yük taşıma alanındaki muhtemel engel ve riskleri açıklar.

  BG.9 Yükün indirileceği adres veya uygun konumu tanımlar.

  BG.10 Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.

  BG.11 Yük üzerinde taşıma ile ortaya çıkabilecek hasar ve deformasyonları listeler.

  BG.12 İş talimatlarındaki konum, adres ve güvenlik özelliklerini açıklar.

  BG.13 Donanımların, teknik talimatlarına uygun indirme manevralarını açıklar.

  BG.14 Yükün kontrol dışı hareket etmeyecek şekilde son konumunu tanımlar.

  BG.15 Sabitleme ve/veya kaldırma, bağlama aparatlarının özelliklerini sıralar.

  BG.16 Taşıma sırasında oluşan hasar ve deformasyonları bildireceği yetkili kişileri listeler.

  BG.17 Yükün elleçleme bilgilerini açıklar.

  BG.18 Endüstriyel taşıma araçlarının fiziksel özelliklerini tanımlar.

  BG.19 Endüstriyel taşıma araçlarının çalışma prensiplerinin temel özelliklerini açıklar.

  BG.20 Endüstriyel taşıma araçları ile yapılan elleçlemelerde kullanılan yardımcı ekipmanların fonksiyonel özelliklerini açıklar.

  BECERİ VE YETKİNLİKLER            PERFORMAN SINAVI

  BY.1 Yükün altındaki paletin ve yük ambalajının sağlamlığını kontrol eder.

  BY.2 Taşıma işleminin ve yükün cinsine göre yardımcı kişiler ile çalışır.

  BY.3 Taşıma işlemleri sırasında görüş alanı dışında kalan kör noktalar hakkında gözlemciden destek alır.

  BY.4 Yükü dengelemek ve zarar vermeden yüke ulaşmak için yardımcı kişilerle ve gereçlerle çalışır.

  BY.5 Taşıma işlemi boyunca gözlemciyle gerekli iletişim araçlarını kullanarak sürekli iletişim sağlar.

  BY.6 Yükün, taşıma işlemi için uygun olup olmadığını kontrol eder.

  BY.7 Taşıma işlemine başlamadan önce, bağlantılarını ve dengesini kontrol etmek amacıyla yükü kontrollü bir şekilde emniyetli mesafeye kadar kaldırma ve indirme hareketlerini yapar.

  *BY.8 Yükü güvenli bir şekilde, talimatlara uyarak kaldırır.

  *BY.9 Yükü güvenli bir şekilde, talimatlara uyarak yeni konumuna taşır.

  *BY.10 Yükü, herhangi bir zarar görmeyecek şekilde taşır.

  BY.11 Yükü görüş alanının en uygun olduğu rotada taşır.

  BY.12 Taşıma sırasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun hareket eder.

  BY.13 Taşıma sırasında oluşan hasarları ve deformasyonları tespit ederek raporlar.

  BY.14 Yükü bırakacağı yerin, iş talimatlarında belirtilen konum olup olmadığını kontrol eder.

  BY.15 Yanlış malzemenin yanlış işlem noktasına bırakılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır.

  *BY.16 Yükü son konumuna bırakır.

  BY.17 Yükü güvenle ve kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirir.

  BY.18 Tüm işlemleri süre ve iş verimliliği gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirir.

  BY.19 Yükün, kontrol dışı hareket etmeyecek şekilde son konumuna yerleştirilmesini sağlar.

  BY.20 Uzaklaştırılması gereken parçaları belirler.

  BY.21 Bu parçaları talimatlar doğrultusunda yükten uzaklaştırır.

  BY.22 Taşıma sırasında oluşan tüm hasar ve deformasyonları yetkili kişilere bildirir.

  BY.23 Taşıma işleminden önce yükte meydana gelmiş hasarları forma işler.

  BY.24 Taşıma işlemi sırasında meydana gelen hasarları forma işler.

  BY.25 Taşınacak yükün ağırlığı ile taşıyacak iş makinesi veya düzeneğinin tonajının mukayesesini yaparak uygun tonajda olanını seçer.

  BY.26 Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli aparatları takar.

  *BY.27 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.28 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirir.

  *BY.29 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

  *BY.30 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

  TEORİK SINAV

  BG.1 Yük ambalajında olabilecek sorunları sıralar.

  BG.2 Yükün vagon içinde taşınmasına engel olabilecek durumları açıklar.

  BG.3 Taşıma için uygun olan standart ölçüleri listeler.

  BG.4 Verilen yükleme talimatlarını açıklar.

  BG.5 Vagonla taşıma için alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.

  BG.6 Talimatlarda bildirilen güvenlik tedbirlerini açıklar.

  BG.7 Taşıma sırasında oluşabilecek hasar ve bozulmaları tanımlar.

  BG.8 Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.

  BG.9 Belirtilen güvenli ve optimum rotayı tespit eder.

  BG.10 İş talimatlarında belirtilen yükün bırakılacağı yer ve konumu açıklar.

  BG.11 Yükün güvenle ve kolay ulaşılabilir olarak yerleştirilebileceği konumu açıklar.

  BG.12 Taşıma esnasında çekici ile vagon arasında ortaya çıkabilecek sorunları tanımlar.

  BG.13 Taşımaya ilişkin teslim alma formların nasıl doldurulacağını açıklar.

  BG.14 Taşımaya ilişkin teslim etme formların nasıl doldurulacağını açıklar.

  BG.15 Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin durumlarını açıklar.

  BG.16 Arızalı donanım ve araçlar için bilgi vereceği kişileri listeler.

  BG.17 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini açıklar.

  BG.18 Çekici ve vagonlarda ortaya çıkabilecek bakım ve onarım ihtiyaçlarını açıklar.

  BG.19 Çekici bataryalarının nasıl şarj edileceğini açıklar.

  BECERİ VE YETKİNLİKLER            PERFORMAN SINAVI

  BY.1 Yük ambalajını kontrol eder.

  BY.2 Yük vagonunu kontrol eder.

  BY.3 Yük üzerinde ölçme işlemlerini uygular.

  *BY.4 Yükü vagona yükler.

  BY.5 Vagonla taşıma için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

  *BY.6 Yükü güvenli biçimde taşır.

  BY.7 Taşıma sırasında oluşan hasar-bozulma varsa, uygun şekilde bildirir.

  BY.8 Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun taşır

  *BY.9 Yükü güvenli ve optimum rotada taşır.

  BY.10 Yükü bırakacağı doğru yeri belirler.

  *BY.11 Yükü doğru yere bırakır.

  BY.12 Taşıma sonunda oluşmuş hasar ve bozulma varsa ilgili kişiye bildirir.

  BY.13 Yükü uygun konuma yerleştirir.

  BY.14 Çekici ve vagonlardaki gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

  BY.15 Taşımaya ilişkin teslim alma formlarını doldurur.

  BY.16 Taşımaya ilişkin teslim etme formlarını doldurur.

  BY.17 Çalışma donanımlarını ve güvenlik düzeneklerini kontrol eder.

  BY.18 Arızalı donanım ve araçları ilgili kişiye bildirir.

  BY.19 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini yapar.

  BY.20 Çekici ve vagonlardaki bakım ve onarım ihtiyaçlarını tespit eder.

  BY.21 Çekicinin talimatlarda belirtilen zaman aralıklarında şarj durumunu kontrol ederek gerekirse şarj ünitesine bırakır.

  *BY.22 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.23 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirir.

  *BY.24 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

  *BY.25 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

  Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?
  Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  13uy0145-3-rev-03-endustriyel-tasimaci.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.