Skip links

Frezeci Seviye 3

Frezeci Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  12UY0081-3 FREZECİ

  Bu yeterlilik Frezeci (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda verimliliğin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  12UY0081-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu

  12UY0081-3/A2: Freze Uygulamaları

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Frezeci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği  gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.12 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

  BG.13 Dönüştürülebilen malzemelerin (talaş, kesme ve soğutma sıvıları gibi) ayrımını yapar.

  BG.14 İş ve işlemlerden çıkan atıkların tasnif işlemlerini açıklar.

  BG.15 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılan önlemleri açıklar.

  BG.16 Verilen bir iş programına göre işlem sıralamasını yapar.

  BG.17 İş kayıtları içeriğinin işlem uygulamaları ile ilişkilerini ayırt eder.

  BG.18 İş ve işlemlere yönelik kalite ölçütlerinin teknik gerekçelerini açıklar.

  BG.1 Teknik resmi okuyarak yapılacak işlemleri açıklar.

  BG.2 Teknik resmi okuyarak üretilecek parçanın özelliklerini açıklar.

  BG.3 Üretilecek parçaya uygun malzemenin ölçülerini teknik resme uygun olarak açıklar.

  BG.4 İşlem ve malzemenin türüne uygun başlık/tutucu/ mors kovanı/ pens/ mandren/ malafa ve benzeri takımları ayırt eder.

  BG.5 İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımı ayırt eder.

  BG.6 İşlem ve malzemenin türüne uygun kesme ve soğutma sıvısını ayırt eder.

  BG.7 İş programında yer alan üretilecek malzemenin üretim parametrelerini açıklar.

  BG.8 Çalışma ömrü limitli (kesici takım uçları, ve benzeri) parçaları ayırt eder.

  BG.9 Makinenin mekanik arıza türlerinin olası kaynaklarını ayırt eder.

  BG.10 Makinenin durdurulmasını gerektiren durumları ayırt eder.

  BG.11 Başlık/tutucu/ mors kovanı/ pens/ mandren/ malafa ve benzeri takımların özelliklerine göre, tezgaha bağlanma yöntemlerini açıklar.

  BG.12 Kesici takıma uygun tutucu ve bağlantı aparatlarını açıklar.

  BG.13 İş parçasının tezgâh mengenesine bağlanma yöntemlerini açıklar.

  BG.14 İş parçasının tezgâh tablasına bağlanma yöntemlerini açıklar.

  BG.15 İş parçasının ayna (divizör, döner tabla, karşılıklı punta veya aparat) ile bağlanma yöntemlerini açıklar.

  BG.16 Parçanın ve makinenin işlemler öncesi kontrollerini açıklar.

  BG.17 Yüzey frezeleme türlerini açıklar.

  BG.18 Yüzey frezeleme yöntemlerini açıklar.

  BG.19 Kanal freze çeşitlerini açıklar.

  BG.20 Kanal frezeleme yöntemlerini açıklar.

  BG.21 Kanal ve cep freze kesici takımlarının kullanım özelliklerini açıklar.

  BG.22 Cep frezeleme yöntemini açıklar.

  BG.23 Delik delme matkap veya freze kesici takımlarının kullanım özelliklerini açıklar.

  BG.24 Frezede delik delme yöntemini açıklar.

  BG.25 Yüzey, kanal, cep frezeleme ile delik açma işlemlerinde ortaya çıkabilecek üretim hatalarını ayırt eder.

  BY.1 Makinenin güvenlik ve otomatik hareket düzeneklerinin çalışırlığını kontrol eder.

  BY.2 Kesici takım ve uçlarının aşınma durumlarını kontrol eder.

  BY.3 Makinenin tabla ve hareketli yüzeylerinin temizlik ve yağlamasını yapar.

  BY.4 İş programında belirlenmiş olan başlık/tutucu/ mors kovanı/ pens/ mandren/ malafa ve benzeri takımları seçer.

  BY.5 İş programına uygun başlık/tutucu/ mors kovanı/ pens/ mandren/ malafa ve benzeri takımları tezgaha güvenli olarak bağlar.

  BY.6 İş programında belirlenmiş olan kesici takımı seçerek güvenli şekilde bağlar.

  BY.7 İş programına uygun şekilde, üretilecek parçayı tezgaha güvenli ve doğru konumda bağlar.

  BY.8 Yaptığı parça bağlantısının diklik/ paralelliğinin doğruluğunu gönye veya mastar ile kontrol eder.

  *BY.9 İş programına göre tezgâh üzerinde, parametre (devir sayısı, ilerleme, kesme hızı ve benzeri) ayarlarını yapar.

  BY.10 Ayar ve kontroller sonrası tezgâhı boşta çalıştırarak üretim parametrelerinin doğruluğunu kontrol eder.

  *BY.11 İş programında belirtilen teknik standartlara uygun yüzey frezelemesini asgari komşu iki yüzeyi kapsayacak şekilde yapar.

  * BY.12 İş programında belirtilen teknik standartlara uygun kanal/cep frezelemesini yapar.

  * BY.13 İş programında belirtilen teknik standartlara uygun ön delik açar.

  BY.14 Ürettiği parça/parçaların iş programındaki ölçü ve toleranslara uygunluk durumunu ölçme kontrol aletleri kullanarak kontrol eder.

  BY.15 Ürettiği parça/parçaların temizlik (çapak, soğutma sıvısı kalıntılarının temizliği) işlemlerini yapar.

  BY.16 Üretim sonunda, takım ve donanımları, makineden sökerek belirlenen düzene göre temizleyerek kaldırır.

  *BY.17 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

  *BY.18 Çalışmaları sırasında işe ve risklere uygun KKD kullanır.

  * BY.19 Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

  * BY.20 Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  FREZECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK

  GÖRÜNTÜLE

  FREZECİ SEVİYE 3 ŞARTNAME

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.