Skip links

Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 3

Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  14UY0202-3 NC/CNC Tezgâh İşçisi

  Bu yeterlilik NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  12UY0105-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi

  Seçmeli Birimler

  14UY0202-3/B1: Tornalama İşlemleri

  14UY0202-3/B2: Frezeleme İşlemleri

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.12 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

  BG.13 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını açıklar.

  BG.15 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

  BG.17 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

  BG.18 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.19 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler

  BG.20 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.21 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.22 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.23 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar

  BG.1 İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını sıralar.

  BG.2 İş güvenliğine zarar verebilecek maddeleri açıklar.

  BG.3 Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

  BG.4 İş emrinin içeriğini açıklar.

  BG.5 Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

  BG.6 Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar.

  BG.7 Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini açıklar.

  BG.8 Parçalar üzerinde oluşabilecek uygunsuzlukları açıklar.

  BG.9 Parçanın sıfır noktasını açıklar.

  BG.10 Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar.

  BG.11 Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını sıralar.

  BG.12 Torna tezgâhını çalıştırma ve durdurma yöntemlerini açıklar.

  BG.13 İş parçasını torna tezgâhında işleme metotlarını açıklar.

  BG.14 Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarının kontrol yöntemlerini açıklar.

  BG.15 İmal ettiği parçalarda oluşabilecek kusurları açıklar.

  BG.16 İmal ettiği parçaların sevk ve raporlama yöntemlerini açıklar.

  BG.17 Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını sağlama yöntemlerini açıklar

  BG.18 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

  BG.19 Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

  BG.20 Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

  BY.1 Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

  BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

  BY.3 Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

  BY.4 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular.

  BY.5 Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit eder.

  BY.6 Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

  BY.7 İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer

  BY.8 Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

  BY.9 Yağ, kesme sıvısı ve basınç seviyelerini kontrol eder.

  *BY.10 Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

  BY.11 Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir.

  BY.12 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimini yapar.

  BY.13 Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açar ve kapatır.

  BY.14 Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

  BY.15 Kontrol tuşlarını kullanarak devir sayısını ayarlar.

  *BY.16 İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

  *BY17 İş parçasının referans noktasını ayarlar.

  BY.18 Belirlenen yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar.

  *BY.19 İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

  BY.20 Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

  BY.21 Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

  BY.22 Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

  BY.23 İş parçasını işlemek için NC/CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

   *BY.24 Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular.

  BY.25 Tezgâhta, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

  *BY.26 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

  BY.27 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir.

  BY.28 İşlemi tamamlanan parçaların talimatlara uygunluğunu kontrol eder.

  BY.29 Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

  BY.30 İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

  BY.31 Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

  *BY.32 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

  *BY.33 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.

  BY.34 Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu kontrol eder.

  *BY.35 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

  BY.36 Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler.

  BY.37 Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

  BY.38 Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.

  BY.39 İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar

  BY.40 Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

  *BY.41 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.42 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.43 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  BG.1 İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol, muayene araçlarını ve cihazlarını açıklar.

  BG.2 İş güvenliğine zarar verebilecek maddeleri sıralar.

  BG.3 Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

  BG.4 İş emrinin içeriğini açıklar.

  BG.5 Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

  BG.6 Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar.

  BG.7 Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini belirler.

  BG.8 Parçanın sıfır noktasını açıklar.

  BG.9 Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar.

  BG.10 Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını açıklar.

  BG.11 Freze tezgâhını çalıştırma ve durdurma yöntemlerini açıklar.

  BG.12 İş parçasını, freze tezgâhında işleme metotlarını açıklar.

  BG.13 Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarının kontrol yöntemlerini açıklar.

  BG.14 İmal ettiği parçalarda oluşabilecek kusurları açıklar.

  BG.15 İmal ettiği parçaların sevk ve raporlama yöntemlerini açıklar.

  BG.16 Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını sağlama yöntemlerini açıklar.

  BG.17 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

  BG.18 Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

  BG.19 Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

  BY.1 Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

  BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

  BY.3 Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

  BY.4 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular

  BY.5 Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit eder.

  BY.6 Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

  BY.7 İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.

  BY.8 Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

  BY.9 Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.

  *BY.10 Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir

  BY.11 Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir.

  BY.12 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.

  BY.13 Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açar ve kapatır.

  BY.14 Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

  BY.15 Kontrol tuşlarını kullanarak devir sayısını ayarlar.

  *BY.16 İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

  *BY17 İş parçasının referans noktasını ayarlar.

  BY.18 Belirlenen yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar.

  *BY.19 İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

  BY.20 Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

   

   

  BY.21 Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

  BY.22 Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

  BY.23 İş parçasını işlemek için NC/CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

  *BY.24 Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında frezeleme işlemlerini uygular.

  BY.25 Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

  *BY.26 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

  BY.27 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir.

  BY.28 İşlemi tamamlanan parçaların talimatlara uygunluğunu kontrol eder.

  BY.29 Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

  BY.30 İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

  BY.31 Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

  *BY.32 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

  *BY.33 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.

  BY.34 Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu kontrol eder.

  *BY.35 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

  BY.36 Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler.

  BY.37 Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

  BY.38 Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.

  BY.39 İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

  BY.40 Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

  *BY.41 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.42 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

  *BY.43 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.