Skip links

Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 4

Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  14UY0202-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi

  Bu yeterlilik NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  Seçmeli Birimler

  14UY0202-4 /B1 Tornalama İşlemleri

  14UY0202-4 /B2 Frezeleme İşlemleri

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

  Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar.

  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

   BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler

  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

  BG.11 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

  BG.12 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

  BG.13 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

  BG.14 Dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını açıklar.

  BG.15 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

  BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

  BG.17 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

  BG.18 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

  BG.19 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

  BG.20 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

  BG.21 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

  BG.22 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

  BG.23 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.1 İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını açıklar.

  BG.2 Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

  BG.3 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler.

  BG.4 İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini belirler.

  BG.5 Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımları açıklar.

  BG.6 İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini sıralar.

  BG.7 Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar.

  BG.8 İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımları belirler.

  BG.9 Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

  BG.10 Yapılacak işleme göre takımların taret üzerinde takılacağı bölgeyi açıklar.

  BG.11 Kesici takımların bağlanma yöntemini açıklar.

  BG.12 Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini açıklar.

  BG.13 Talimatlara göre parçanın sıfır noktasını nasıl hesaplayacağını açıklar.

  BG.14 Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar.

  BG.15 İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini açıklar.

  BG.16 İşletme programında karşılaşması muhtemel uyarı ve ikaz mesajlarını açıklar.

  BG.17 Programdaki hataları ve kusurları listeler.

  BG.18 Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını açıklar.

  BG.19 Ölçmede kullanılacak araç, gereç ve aletleri sıralar.

  BG.20 Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarındaki aşınma göstergelerini açıklar.

  BG.21 Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini açıklar.

  BG.22 Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını, uygun kalite diyagramlarını kullanarak nasıl güvence altına alacağını açıklar.

  BG.23 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

  BG.24 Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

  BG.25 Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

  BY.1 Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

  *BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

  BY.3 Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

  BY.4 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular.

  BY.5 Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit ederek takımları değiştirir.

  BY.6 Takım değişimi veya aşınması nedeniyle boyutlarda oluşan farklılıkları tespit eder.

  *BY.7 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.

  BY.8 Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

  *BY.9 İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.

  BY.10 Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

  *BY.11 Sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.

  *BY.12 Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler.

  *BY.13 Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

  BY.14 Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir.

  *BY.15 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.

  *BY.16 Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.

  *BY.17 Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

  *BY.18 Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.

  BY.19 Takım bilgilerini tezgâha girer.

  BY.20 Parçanın sıfır noktasını tezgâha girer.

  *BY.21 İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

  BY.22 Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar.

  BY.23 Takımın boyutlarını ölçerek gerekli ayarları yapar.

  *BY.24 Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.

  *BY.25 Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.

  *BY.26 Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar.

  BY.27 Takım ayarlarını yaparak işlemlere uygun hale getirir.

  *BY.28 İş parçasının referans noktasını ayarlar.

  *BY.29 İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

  *BY.30 Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler.

  BY.31 İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini tezgâhın doğru çalışması için gözlemler.

  BY.32 Programı elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır.

  BY.33 Gerekli adımları takip ederek deneme üretimi yapar.

  BY.34 Ekranlardan deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder.

  BY.35 Deneme olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen standartlarla karşılaştırır.

  BY.36 Yetkisi dâhilindeki hataları giderir.

  BY.37 Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

  BY.38 Acil durdurma tuşunu kontrol ederek basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.

  BY.39 Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

  BY.40 Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

  BY.41 İş parçasını işlemek için NC /CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

  *BY.42 Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular.

  *BY.43 Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.

  BY.44 Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder.

  BY.45 Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

  *BY.46 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

  *BY.47 Parçaları gözlemleyerek kontrol edip bozuk veya kırık parçaları ayırır.

  BY.48 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir.

  BY.49 Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.

  BY.50 Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

  BY.51 İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

  BY.52 Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

  BY.53 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

  *BY.54 Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.

  *BY.55 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

  BY.56 Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler.

  BY.57 Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer.

  BY.58 Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler.

  BY.59 Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

  BY.60 Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir ve istifler.

  BY.61 İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

  BY.62 Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

  *BY.63 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.64 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

  *BY.65 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  BG.1 İşlemler sırasında kullanılacak kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını açıklar.

  BG.2 Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

  BG.3 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler.

  BG.4 İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini açıklar.

  BG.5 Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımları sıralar.

  BG.6 İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini açıklar.

  BG.7 Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar.

  BG.8 Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

  BG.9 İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımları açıklar.

  BG.10 Yapılacak işleme göre takımların magazin üzerinde takılacağı bölgeyi açıklar.

  BG.11 Kesici takımların bağlanma yöntemini açıklar.

  BG.12 Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini belirler.

  BG.13 Talimatlara göre parçanın sıfır noktasını nasıl hesaplayacağını açıklar.

  BG.14 Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar.

  BG.15 İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametlerini nasıl hesaplayacağını açıklar.

  BG.16 İşletme programında karşılaşması muhtemel uyarı ve ikaz mesajlarını açıklar.

  BG.17 Programdaki hataları ve kusurları listeler.

  BG.18 Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını açıklar.

  BG.19 Ölçmede kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

  BG.20 Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarındaki aşınma göstergelerini açıklar.

  BG.21 Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini açıklar.

  BG.22 Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığı, uygun kalite diyagramlarını kullanarak nasıl güvence altına alacağını açıklar.

  BG.23 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

  BG.24 Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

  BG.25 Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken düzeltme işlemlerini açıklar.

  BY.1 Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

  *BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

  BY.3 Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

  BY.4 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular.

  BY.5 Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit ederek takımları değiştirir.

  BY.6 Takım değişimi veya aşınması nedeniyle boyutlarda oluşan farklılıkları tespit eder.

  *BY.7 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.

  BY.8 Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

  *BY.9 İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.

  BY.10 Ölçme aletlerinin kalibrasyon /doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

  *BY.11 Yağ, kesme sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek gerekli sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.

  *BY.12 Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler

  *BY.13 Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

  BY.14 Kesici takımların referans noktasına belirli sırayla gönderir.

  *BY.15 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.

  *BY.16 Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.

  *BY.17 Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

  *BY.18 Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.

  BY.19 Takım bilgilerini tezgâha girer.

  BY.20 Parçanın sıfır noktasını tezgâha girer.

  *BY.21 İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar

  BY.22 Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar.

  BY.23 Takımın boyutlarını ölçerek gerekli ayarları yapar.

  *BY.24 Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.

  *BY.25 Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.

  *BY.26 Takımları magazinin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar.

  BY.27 Takım ayarlarını yaparak işlemlere uygun hale getirir.

  *BY.28 İş parçasının referans noktasını ayarlar.

  *BY.29 İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

  *BY.30 Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler.

  BY.31 İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini gözlemler.

  BY.32 Programı elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır.

  BY.33 Gerekli adımları takip ederek deneme üretimi yapar.

  BY.34 Ekranlardan deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder.

  BY.35 Deneme olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen standartlarla karşılaştırır.

  BY.36 Yetkisi dâhilindeki hataları giderir.

  BY.37 Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

  BY.38 Acil durdurma tuşunu kontrol ederek basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.

  BY.39 Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

  BY.40 Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

  BY.41 İş parçasını işlemek için NC / CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

  *BY.42 Teknik dokümantasyona göre NC / CNC tezgâhında frezeleme işlemlerini uygular.

  *BY.43 Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.

  BY.44 Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder

  BY.45 Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

  *BY.46 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

  *BY.47 Parçaları gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları kontrol ederek bozuk veya kırık parçaları ayırır.

  BY.48 Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir

  BY.49 Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir.

  BY.50 Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler

  BY.51 İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

  BY.52 Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

  BY.53 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

  *BY.54 Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.

  *BY.55 İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

  BY.56 Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler. ,

  BY.57 Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer.

  BY.58 Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler.

  BY.59 Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

  BY.60 Düzeltme işlemlerini uygulayarak parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.

  BY.61 İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

  BY.62 Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

  *BY.63 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.64 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

  *BY.65 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİĞİ

  GÖRÜNTÜLE

  NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.