Skip links

Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı

  Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  Zorunlu Birimler

  15UY0227-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

  Seçmeli Birimler

  11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

  11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

  11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

  11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

  11UY0010-3/B13 Plazma Ark Kaynağı (15)

  11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

  GÖZETİM SIKLIĞI

  Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar.

  BG.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar.

  BG.3 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.4 Yapılan çalışmaya ait iş alanının güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar.

  BG.5 Gaz kaçağı, elektrik kaçağı ve elektriksel tehlikenin yüksek olduğu çalışma alanlarında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.

  BG.6 Kaynak gazı ile dumanlarının ve ışımalarının zararlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklar.

   BG.7 Çalışma ortamının havalandırılmasının önemini ve nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.8 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarında yapacağı faaliyetleri tarif eder.

  BG.9 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar.

  BG.10 Acil durumlarda ilgili görevlilere bildirimde bulunma yöntemlerini açıklar

   BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar

  BG.2 Elektrotların muhafaza yöntemlerini tanımlar.

  BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

  BG.4 Kullanacağı sarf malzemeyi nasıl seçeceğini açıklar.

   BG.5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

   BG.6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

  BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

  BG.8 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder.

  BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar

  BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar BG.11 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar.

   BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

  *BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.

  *BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

  *BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar

   BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e göre kaynak öncesi montajını yapar

   BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

   BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.

  *BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

  BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

  BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

   *BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

   *BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

  *BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

  BG.1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

  BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

  BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

   BG.4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

  BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

  BG.6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

  BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

  BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. BG.9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

   BG.10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar.

   BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

   BY.2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar

  *BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer

  *BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

  BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

  *BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

   BY.7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

  *BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

  BY.9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

  BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

  *BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

   *BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

  *BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

  BG.1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar

  BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

  BG.4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

  BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

   BG.6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

  BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

   BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. BG.9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

  BG.10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar

  BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

   BY.2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar.

   *BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

   *BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

   BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

  *BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

   BY.7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

  *BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

  BY.9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer.

  BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

  *BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

   *BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

   *BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

   *BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

  BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

   BG.2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

  BG.3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

   BG.4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

   BG.5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder.

  BG.6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar.

   BG.7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. BG.8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar.

  BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar

  *BY.2 Doğru nozulu seçer.

  BY.3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

  *BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

  *BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

   BY.6 Kaynatılacak parçaların WPS/pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

  *BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

  *BY.8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

  BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

  *BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

  *BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

   *BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar. *BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

  *BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

  BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar

   BG.2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

   BG.3 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar.

  BG.4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

  BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

   BG.6 Torç ve temas ucunun tip ve boyutunu tanımlar.

   BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

  BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. BG.9 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

   BY.1 Doğru elektrot tip ve boyutları seçer.

   BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

  *BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

  BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

   BY.5 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve ve montajı yapar.

  *BY.6 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

   BY.7 Kaynak arkını ve banyosunu çevre şartlarından korur.

  BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

   BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

  *BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

  *BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

  *BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

  BG.1 Kaynak arkının ve banyosunun hava akımlarından korunmasının önemini açıklar.

  BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

   BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

  BG.4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar.

  BG.5 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

   BG.6 Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

   BG.7 Gaz alev tip ve ayarlarını açıklar

   BG.8 Aşırı ısıtmanın etkisini tarif eder.

  BG.9 Gaz tüplerini, kullanım, taşınma ve depolanma yöntemlerini açıklar.

   BG.10 Geriden alev alma ve alevin geri tepmesini ve tepme durumunda alınacak önlemleri tanımlar. BG.11 Kuru ve sulu güvenlik sistemleri, kullanımları ve periyodik bakımlarının neler olduğunu açıklar. BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.13 Kaynakta hangi gaz ve hortumların kullanılacağını ve nasıl ayırt edileceğini bilir.

  BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

   BY.2 Oksijen ve asetilen tüpleriyle kaynak üfleci bağlantılarını kontrol eder.

  BY.3 Şalomenin temizliğini kontrol eder

  *BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer

  BY.5 Doğru üfleç (kaynak şalomelerini) seçer.

   *BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar. BY.7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

   *BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

   BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

  *BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

  *BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

  *BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  ÇELİK KAYNAKÇISI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  KAYNAKÇI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  ÇELİK KAYNAKÇISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

  GÖRÜNTÜLE

  GÖZETİM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ADIMLAR

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.