Skip links

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3

  Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle çelik boru kaynağı yapan, devreye alan, test işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak ve bu doğrultuda Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. Bu ulusal yeterlilik eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktadır.

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

  Seçmeli Birimler

  11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

  11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

  11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri içinbirimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. A grubu yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının uygun ve çalışır şekilde olması gerektiğini tarif eder

  BG.2 Yapılan çalışmaya ait emniyet, uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.3 Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri tarif eder

  BG.4 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları açıklar.

  BG.5 Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere nasıl önlem alacağını tarif eder

  BG.6 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar

  BG.7 Yangına müdahale tekniği ile söndürücüleri tarif eder

  BG.8 Tehlikeli ve zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırılması yöntemlerini tarif eder.

  BG.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerinin uygulanmasını tarif eder.

  BG.10 İş alanında, çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, yapılması gereken işlemleri tarif eder.

  BG.1 Standartlara uygun emniyet mesafesinde ve mekanik darbelere maruz kalmayacak şekilde; tesisatın montajını tarif eder

  BG.2 Boru çapına uygun kelepçe veya konsol kullanımını tarif eder.

  BG.3 Geçiş yapılacak döşemenin ve/veya duvarın bina taşıyıcı yapı elemanı olmaması gerekliliğini açıklar.

  BG.4 Boru çapına uygun delik açma işlemini tarif eder.

  BG.5 Boru çapına uygun ve standartlarda belirtilen koruyucu kılıf kullanımını tarif eder.

  BG.6 Koruyucu kılıf ile boru arasında, standartlarda belirtilen uygun malzeme ile yalıtımı tarif eder.

  BG.7 Döşenecek boruların korozyona uğramasını engelleyecek tedbirleri standartlara ve teknik esaslara uygun olarak almayı açıklar.

  BG.8 Tesisatın yerine ve türüne göre standartlara ve teknik esaslara uygun yalıtım malzemesini seçimini tarif eder

  BG.9 Birleştirmede eksen sapmalarını engelleme metodlarını açıklar.

  BG.10 Boruyu kanal içine emniyetli bir şekilde sabitleme işlemini açıklar.

  BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

  BG.2 Elektrotların muhafaza yöntemlerini tanımlar

  BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

  BG.4 Kullanacağı sarf malzemeyi ayırt eder.

  BG.5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar

  BG.6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

  BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

  BG.8 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder

  BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

  BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar

  BG.11 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar

  BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

  *BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.

  *BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

  * BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar

  BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e göre kaynak öncesi montajını yapar.

  BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

  BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.

  * BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar

  BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

  BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

  *BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

  *BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

  *BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

  BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

  BG.2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

  BG.3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar

  BG.4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

  BG.5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder

  BG.6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar.

  BG.7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar

  BG.8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar

  BG.9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar.

  BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

  *BY.2 Doğru nozulu seçer.

  BY.3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar

  *BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

  *BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

  BY.6 Kaynatılacak parçaların WPS/pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar

  *BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

  *BY.8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar

  BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

  *BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

  *BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

  *BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

  *BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

  BG.1 Kaynak arkının ve banyosunun hava akımlarından korunmasının önemini açıklar.

  BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar

  BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

  BG.4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar.

  BG.5 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar

  BG.6 Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

  BG.7 Gaz alev tip ve ayarlarını açıklar.

  BG.8 Aşırı ısıtmanın etkisini tarif eder.

  BG.9 Gaz tüplerini, kullanım, taşınma ve depolanma yöntemlerini açıklar.

  BG.10 Geriden alev alma ve alevin geri tepmesini ve tepme durumunda alınacak önlemleri tanımlar

  BG.11 Kuru ve sulu güvenlik sistemleri, kullanımları ve periyodik bakımlarının neler olduğunu açıklar.

  BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.13 Kaynakta hangi gaz ve hortumların kullanılacağını ve nasıl ayırt edileceğini bilir.

  BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar

  BY.2 Oksijen ve asetilen tüpleriyle kaynak üfleci bağlantılarını kontrol eder

  BY.3 Şalomenin temizliğini kontrol eder

  *BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

  BY.5 Doğru üfleç (kaynak şalomelerini) seçer

  *BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar

  BY.7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar

  *BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

  BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar

  *BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır

  *BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur

  *BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  KAYNAKÇI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  11uy0033-3-rev-04-dogal-gaz-celik-boru-kaynakcisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE

  GÖZETİM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Adımlar

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.